EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

LAŠ (Letní archeologická škola)

Netolice, Na Jánu: Letní archeologická škola 2013

V Netolicích proběhla od 1. do 12. července 2013 pod záštitou nového Centra Papaver Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které slučuje specialisty z Filozofické a Přírodovědecké fakulty, osmý ročník Letní archeologické školy.

 

Nejdůležitější částí akce byl archeologický a environmentálně archeologický terénní výzkum. Studenti se v rámci své odborné praxe podíleli na odkryvu raně středověkého hradiště Na Jánu, kde pod dohledem lektorů odhalili zbytky zaniklého kostela sv. Jana a prozkoumávali přilehlé pohřebiště. Souběžně s odkryvem na hradišti probíhaly další výzkumné činnosti. Především šlo o výzkum bývalé rožmberské obory u zámku Kratochvíle. Hlavním zájmem se stalo poznání pozůstatků lidské činnosti v historické krajině, a to od pravěku po současnost. Studenti se při těchto akcích učili nacházet např. mohylová pohřebiště, hradiště, relikty zaniklých osad či relikty vodních děl. Dokumentována byla slavná technická památka v blízkosti Netolic, zaniklá vodní stoka Krčínka.

Studenti odhalují pohřebiště u zaniklého kostela sv. Jana v Netolicích

Doprovodný program letošní Letní archeologické školy byl obohacen o cyklus tematických přednášek, které se konaly v zasedací místnosti MÚ v Netolicích, a byly přístupné nejen studentům, ale i nadšené široké veřejnosti. Posluchači měli tentokrát možnost poznat lektory Centra Papaver, například paleoekologa Petra Pokorného s příspěvkem o české expedici do Západní pouště v Egyptě, Ladislava Varadzina z Archeologického Ústavu AV ČR s příspěvkem o Vyšehradě či Emanuela Žďárského z Laboratoře genetiky Nemocnice na Homolce s příspěvkem o DNA obyvatel Netolic.  Cílem inovativních prezentací bylo otevřít začínajícím badatelům i laikům oči a naučit je sledovat historické památky a krajiny z nových úhlů pohledu. Zároveň se staly inspirativní pro další výzkum historické krajiny na Netolicku.

Divadelní představení „Dívčí válka“ na hradišti Na Jánu

Avšak letní archeologická škola není jen tvrdá práce v terénu a poslouchání přednášek, je to i zábava. Vrcholem bylo úterý 9. července, kdy sami studenti s pomocí začínajících lektorů uspořádali kostýmový den pro rodiče s dětmi. Každý si spolu s námi mohl vyzkoušet, jak se v raném středověku žilo. Návštěvníci se učili střílet z luku, mlít mouku, vyrábět keramiku či pozorovat výrobu dehtu. Poté, co se opevnění na hradišti zahalilo do závoje noci, rozsvítila se světla a na raně středověkém jevišti vystoupil divadelní soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic, který uvedl historickou komedii Františka Ringo Čecha Dívčí válku. Aplaus publika ocenil nejen skvělý herecký výkon, ale i Letní archeologickou školu. Opět se ukázalo, že archeologie a paleoekologie není jen věda pro pár vyvolených, ale naopak je prostředníkem jak dávnou minulost zpřístupnit nám všem.

 

Netolice, Na Jánu: Letní archeologická škola 2010. Sondy do života a kultury nejstarších obyvatel Netolic

Ve dnech 19.7.2010 - 6.8.2010 uspořádalo město Netolice ve spolupráci se společností Archeos o.s. a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích už potřetí Letní archeologickou školu... podrobnosti

Netolice, Na Jánu: Letní archeologická škola 2009. Sondy do života a kultury nejstarších obyvatel Netolic

Ve dnech 27.7.-14.8. 2009 se v Netolicích uskutečnil již třetí běh letní archeologické školy, která byla věnována výzkumu raně středověkého hradiště Na Jánu. Už tradičně zajišťovala školu společnost Archeos ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Prachatickým muzeem. Mladí lidé zde mohli pod vedení zkušených lektorů pokračovat ve výzkumu středověkých hrobů a zaniklé architektury, kterou se podařilo objevit v sezóně 2008.

Letošní škola byla díky dotaci velmi pestrá a také o týden delší. Environmentální archeologie na významném hradišti a v poslední době i genetika z pohřebiště a z živých lidí nabízí jedinečné možnosti... podrobnosti

LAŠ: Studijní materiály zde

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace