EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Databázový program ArboDatMulti

Databázový program ArboDatMult (http://www.arup.cas.cz/czad/arbodat.php?l=cz) slouží pro uchovávání a vyhodnocování archeobotanických dat. Program je založen jako databáze na bázi Accessu. Tento systém umožňuje propojit různé tabulky s daty o archeobotanických analýzách, o detailech archeologického výzkumu, i s daty o ekologických a jiných vlastnostech rostlinných taxonů.

Výhodou systému ArboDatMulti je možnost uchovávat data z řady analýz v jediném souboru s možností snadného vyhledávání podle nejrůznějších kritérií. Další výhodou je možnost uchovávat data v jednotné formě (například díky jednotnému systému kódování rostlinných taxonů i dalších heslářů), což je výhodné v případě, že chceme vyhodnotit data z více lokalit zároveň. To využijí jak výzkumné týmy s více archeobotaniky typu Lape (nebo např. Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze), ale v případě všeobecného rozšíření mezi archeobotaniky umožní společně vyhodnocovat data na základě řešených otázek napříč odbornými skupinami. Systém ArboDatMulti byl použit jako základ pro vytváření Archeobotanické databáze ČR (CZAD) spravované Archeologickým ústavem AV ČR v Praze (http://www.arup.cas.cz/czad/).

Pro uživatele, kteří nejsou zvyklí pracovat s Accessem nabízí program uživatelsky příjemné rozhraní v podobě interaktivních formulářů, naopak zkušenějším uživatelům Accessu nabízí neomezené možnosti, protože datové tabulky v programu jsou pro uživatele volně dostupné. Manuál pro práci s programem je zde (CZ_Manual.pdf). Kontaktní osoba je Mgr. Adéla Pokorná (pokorna@arup.cas.cz).

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace