EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Březnice (okr. Tábor)

Sídliště z mladší doby bronzové (HaA2) v katastru obce Březnice se nachází na hřbetu nápadného návrší, ve výhodné strategické poloze, převýšení nad okolní terén se pohybuje kolem 30 m.

Hlubokou orbou narušené sídliště objevili při povrchových sběrech v srpnu 2005 J. Beneš, J. Boček, J. Ernekr z Bechyně, od té doby na narušovaném sídlišti probíhají každoročně záchranné výzkumy Jihočeského muzea v českých Budějovicích a následně formou letních praxí výzkumy Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Na sídlišti bylo zachyceno několik typů objektů (běžné sídlištní a zásobní jámy, soujámí, kůlové jamky, pícky), typickými objekty jsou tzv. žlaby, tj. objekty lineárního tvaru, orientované ve směru severjih. žlaby jsou naplněny velkým množstvím keramiky, většinou přepálené, hliněnými závažími a kamennými artefakty. Objekty tohoto typu jsou typické pro mladší a pozdní dobu bronzovou v jižních a západních čechách, Rakousku a jihovýchodním Německu.

Z objektů byly odebírány vzorky ze všech výplní, a to systematicky z různých částí daného objektu. Vzorky byly proplaveny flotační metodou, v prvních letech výzkumu ručně, od roku 2007 pomocí plavičky typu Ankara. Především ve žlabech je viditelně velmi vysoká koncentrace makrozbytků užitkových rostlin.

Z makrozbytků užitkových rostlin převládá proso a ječmen, doložena byla i pšenice setá, dvouzrnka, špalda a jednozrnka, čočka, hrách a bob. Mezi makrozbytky plevelů/ruderálů převládá merlík bílý, opletka obecná a ptačinec prostřední.

Na základě dosud provedených analýz lze částečně rekonstruovat potravní strategie hospodářské jednotky, která zkoumaný areál v mladší době bronzové využívala. V rámci samotného sídliště je možné interpretovat výplně jednotlivých objektů a funkčně odlišné zny zkoumaného areálu.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace