EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tereza Šálková

 • Od  2010 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, program: botanika, specializace: archeobotanika. Disertační práce: Archeobotanická analýza rostlinných makrozbytků pravěkých a raně středověkých uloženin z jižních Čech. Školitel doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2008-2010 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie, specializace: Environmentální archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z archeologie. Diplomová práce: Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici. Školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2005-2008 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářské práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor. Školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2001-2005 - Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice.

Odborné zaměření

Archeologie pravěku a středověku, analýza rostlinných makrozbytků, depoziční a postdepoziční procesy; struktura sídelních areálů, pohřební ritus.

Zaměstnání

 • Od 2012: Prácheňské muzeum v Písku, archeoložka (0,5).
 • Od 2013: Archeologický ústav FF JU, odborná asistentka (0,25).
 • 2018-2020: Archeologický ústav FF JU – projekt GAČR 18-10747S: Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings…? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements, vědecká pracovnice na grantu, řešitel doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
 • 2013-2017: Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JU projekt GAČR13-08169S Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe, vědecká pracovnice na grantu
 • 2013 – 2015: Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JU - projekt PAPAVER - Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové, vědecká pracovnice na grantu
 • 2013-2015: Labrys o.p.s., projekt GAČR 13-18955S: Environment, health and mobility - multidisciplinary approach to a Migration Period burial ground, vědecká pracovnice na grantu
 • 2008 - 2014: lektorka Letních archeologických škol v Netolicích
 • 2007 - 2012: lektorka na praxích prvních ročníků AU FF JU (terénní archeobotanika).

Zahraniční pobyty a stáže

 • University of Florida, Gainesville, USA – studijní pobyt, 1. – 30. 4. 2014
 • Univerzita Konštanína Filozofa v Nitre, Katedra archeologie – studijní pobyt, 1. – 31. 3 2013

Projekty

 • 2018-2020 GAČR (18-10747S, řešitel O. Chvojka): Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings…? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements
 • 2017-2022 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686, L. Chroustovský, O. Chvojka, L. Jiráň) Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví
 • 2017-2022 Rozvoj JU – ERDF (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356)
 • 2019 RVO-FF (T. Šálková) – Workshop konzervování a restaurování archeologických artefaktů
 • 2016 – 2018 GAJU (145/2016/H, V. Bůžek) Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie
 • 2015 IP FF (IP 15 02/FF, O. Chvojka) Tvůrčí práce a metodické přístupy zpracování archeologického materiálu směřující k inovaci studijních předmětů zaměřených na archeologickou praxi a laboratorní cvičení
 • 2014 IRP FF (IRP PO6, O. Chvojka) Zkvalitnění materiálně technického zabezpečení pro výuku archeologie na Filozofické fakultě JU
 •  2013-2018 GA ČR (13-08169S, P. Pokorný), Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.
 • 2013-2015 GA JU (116/2013/P, J. Beneš), Bioarcheologie jižních Čech.
 • 2013-2015: GAČR (13-18955S, M. Horáková): Environment, health and mobility - multidisciplinary approach to a Migration Period burial ground
 • 2009 – 2011 GAČR (404/09/P125, O. Chvojka) Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové

Publikace (výběr za posledních 5 let)

 • Jiráň, L. – Chvojka, O. – Šálková, T. 2020: Methodological changes in and new approaches to research on the Bronze Age in Bohemia since 1990. In Šabatová, K. et al (ed.) Bringing Down the Iron Curtain Paradigmatic change in research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? Archaeopress Archaeology, 97-101.
 • Salaš, M. – Šálková, T. – Houfková, P. – Kmošek, M.  2020: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu. An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context. Archeologické rozhledy LXXII, 26–66.
 • Šálková, T., Chvojka, O., Hlásek, D., Jiřík, J., John, J., Novák, J., Kovačiková, L., Beneš, J. 2019: Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and exchange networks. Archaeological and Anthropological Sciences 11, č. 10, 5569-5590.
 • Chytráček, M. – Chvojka, O. – Egg, M. – John, J. – Michálek, J. – Cícha, J. – Hladil, J. –Koník, P. – Kozáková, R. – Křivánek, R. – Kyselý, R. – Majer, A. – Novák, J. – Pavelka, J. –Rašková Zelinková, M. – Stránská, P. – Světlík, I. – Šálková, T. 2019: Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné / An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite. Památky archeologické CX, 59-172.
 • Chvojka, O., Menšík, P., Šálková, T.., Kuna, M. 2019: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy LXXI, č. 2, 267–308.
 • Chvojka, O.., Kuna, M., Křivánek, R., Menšík, P., Šálková, T. 2019: Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings...? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe. Archäologische Korrespondenzblatt 49, č. 3, 321-340
 • Pokorná, A., Kočár, P., Novák, J., Šálková, T., Žáčková, P., Komárková, V., Vaněček, Z., Sádlo, J. 2018: Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history and vegetation changes. Preslia 90.3, 171-193.
 • Chvojka, O., Menšík, P., Houfková, P., Šálková, T.. K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy 70, č. 2, 195-238.
 • Msallamová, Š.  – Šálková, K. – Fousová, M. – Dvorský, D. – Jiřík, J. – Šálková, T. –Hiltscher, T. – Hlásek, D. – John, J. – Pták, M. – Dohnal, J. – Jáně, Z. 2017: Material Investigation of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age, Materials Science Forum 891, 602-607.
 • Kysela, J. – Bursák, D. – Houfková, P. – Šálková, T. 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické Rozhledy LXIX, 74–108.
 • Šálková,T. – Dohnalová, A. – Novák, J.  – Hiltscher, T. – Jiřík, J. – Vávra, J. 2016: Unrecognized Taphonomy as a Problem of Identification and the Scale of Contamination of Archaeobotanical Assemblages - the Example of Prague - Zličín Migration Period Burial Ground. Interdisciplinaria Archaeologica 6/ 1, 87-110.
 • Hejcman, M. – Hlísnikovský, L. – Hejcmanová, P. – Šálková, T. – Beneš, J. 2016: Kernel Weights of Triticum, Hordeum, Avena, Secale and Panicum Species can be used for Better Estimation of Importance of Different Cereal Species in Archaeobotanical Assemblages. Interdisciplinaria Archaeologica 7.2.
 • Hlásek, D. – Chvojka, O. – Šálková, T. -  Fröhlich, J. – Houfková, P. – Kovačiková, L. –Majer, A. – Menšík, P. – Michálek, J. – Netolický, P. – Novák, J. – Pavelka, J. – Petřík, J. –Sosna, D. 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice – Plzeň.
 • Šálková, T. – Bezděk, A. – Březinová, H. – Farkašová, K. – Houfková, P. – Chvojka, O. – John, J. –Kmošek, J. – Koník, P. – Kovačiková, L. – Michálek, J. – Msallamová, Š. – Novák, J. –Pavelka, J., Šuláková – H., Bešta, T. – Myšková, E. – Weiter, L. – Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické CVI, 95-135.
 • Šálková, T. – Houfková, P. – Pták, M. – Bešta, T. – Jiřík, J. – Čejková, A. – Kovačiková, L. – Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria archaeologica 6.1, 63-82.
 • Hlásek, D. – Chvojka, O. – Šálková, T. – Fröhlich, J. – Houfková, P. – Kovačiková, L. –Majer, A. – Menšík, P. – Michálek, J. – Netolický, P. – Novák, J. – Pavelka, J. – Petřík, J. –Sosna, D. 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. České Budějovice.

Konference (výběr)

 • Pokorná, A, Kočár, P., Šálková, T.: Bronze Age agricultural changes in the Czech Republic. Millet and what else? The wider context of the adoption of millet cultivation in Europe; 27–28 November 2019, Kiel, Germany (přednáška)
 • Šálková, T., Novák, J., Budilová, K., Komárek, O., Koník, P., Kovárník, J., Pavelka, J., Křivánek, R., Kuna, M., Menšík, P., Chvojka, O.: Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings…? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe by the view of archaeo-environmental analysis. The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Hiltscher, T., Šálková, T, Jiřík, J.: Archaeobotany of the polyculture sites. Rakovice (South Bohemia): Roman Period or Early Medieval? The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Chvojka, O., Menšík, P., Šálková, T.: Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? Trench-like features of the Urnfield Period in Central Europe. European Association of Archaeologists Barcelona 2018 (přednáška)
 • Hlásek, D. a kol.: Skalka u Milenovic. Výzkum nově doloženého hradiště z mladší doby bronzové v jižních Čechách. XV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“; Smolenice, Slovensko (přednáška)
 • Pokorná, A, Kočár,P,  Komárková, V, Šálková,T, Žáčková, P, Vaněček, Z 2018: Growing diversity of archaeophytic flora as a consequence of progressive habitat diversification in Central Europe 14th Conference of Environmental archaeology, 26.-28. 2. 2018, Modena, Italy (přednáška)
 • Jiřík, J., Hiltscher, T., Hlásek, D. , Pták, M., Šálková, T., Šálková, K., John, J., Dohnal , J., Jáně, Z. : : Depoty doby bronzové z Křenovic (Pi). Počítačová podpora v archeologii, Písek 29. - 31. 5. 2017 (přednáška)
 • Šálková, T., Hlásek, D. , Chvojka, O., Jiřík, J., John, J.:  Archeobotanika jihočeské doby bronzové. Počítačová podpora v archeologii, Písek 29. - 31. 5. 2017 (přednáška)
 • Chvojka, O., John J., Šálková, T.: Metallhorte von Opalice (Kr. České Budějovice). Zur Problematik der Deponierungen der Metallartefakte in Arealen der Burgwälle der frühen und beginnenden mittleren Bronzezeit. Starší doba bronzová ve střední Evropě 2017.
 • Šálková, T., Hlásek, D. , Chvojka, O., Jiřík, J., John, J.:  Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic), 17th International Work Group for Palaeoethnobotany, Paris 4-9 July 2016 (poster)
 • Msallamová, Š., Šálková, K., Jiřík, J., Pták, M., Šálková, T., Hiltscher, T., Hlásek, D., John, J., Dohnal, J.,  Jáně, Z.: Material Survey of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age. Metalography 2016, Stará Lesná, Slovensko (přednáška)
 • Jiřík, J., Pták, M., Hiltscher, T., Hlásek, D., Šáková, T., John, J., Dohnal, J., Jáně, Z., Šálková, K., Kmošek, J., Msallamová, Š., Lhotka, V., Hubený, J.: Depoty doby bronzové z Křenovic, okr. Písek – Nálezy z roku 2015. XIV. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora 4. 10. – 7. 10. 2016 (přednáška)
 • Salaš, M., Houfková, P., Šálková, T.: Urnenfelderzeitliche Metalldeponierung von Svinošice (Bez. Blansko, Südmähren) und ihre environmentalen Zusammenhänge. XIV. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora 4. 10. – 7. 10. 2016 (přednáška)
 • Jiřík, J., Pták, M., Šálková, T., Hlásek, D., T. Hiltscher, J. Kypta, V. Simota, J. John a J. Valkony Příspěvek archeologie k poznání raného novověku na Písecku. Výpovědní možnosti nálezových situací a problém vztahu k historickým událostem. Archaeologia Historica – XLVIII, České Budějovice, 19. 23. září 2016 (přednáška)
 • Bumerl, J., Vondrovský, V., Křivánek, R., Prokop, V., Divišová, M., Menšík, P., Šálková, T., Chvojka, O.: Komplexní výzkum neolitického sídliště u Mažic a nové poznatky o pravěkém osídlení na Třeboňsku a Veselsku. 12. konference environmentální archeologie, Praha, Czech Republic, 8.-9. 2. 2016,  (přednáška)
 • Jiráň, J.,  Chvojka, O., Šálková, T.: Methodological changes and new approaches to the research of the Bronze Age in Bohemia since 1990. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Istanbul, Turkey, 10-14 September 2014 (přednáška)
 • Šálková, T., Houfková, P., Kovačiková, L., Novák, J., John, J., Chvojka, O. and Michálek, J.: Organic material from the Hallstatt period tumulus at the site Zahrádka  (South Bohemia). 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Houfková, P., Pták, M., Jiřík, J., Baudyšová, J., Bešta, T., Komárková, V., Kodýdková, K., Vaněček, Z., Stehlíková, E., Majer, A., Beneš, J., Divišová, M. and Šálková, T.: Archeobotanical evidence of human impact within the area of Pisecke mountains, Czech Republic. 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Bernardová, A., Houfková, P., Novák, J., Šálková, T., Chvojka, O. Of Alder Carr, Beaver and Man 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Kovačiková, L., Menšík, P. and Netolický, P.: Evidence for Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia – Case study: The Vrcovice Hillfort. 19th EAA European Association of Archaeologists, Plzeň (Česká republika), 4. - 8. 9. 2013 (poster)
 • Chvojka, O., Šálková, T., Zavřel, P.: Archäobotanische Untersuchungen in vorgeschichtlichen Siedlungen Südböhmens. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, Kostenz (Německo), 19. - 22. 6. 2013 (přednáška)
 • Pták, M., Stehlíková, E., Koppová, E., Fröhlich, J., Šálková, T., Jiřík, J.: Attemp to dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill founded in Stará Pazderna location, Písek. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, Kostenz (Německo), 19. - 22. 6. 2013 (poster)
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Houfková, P., John, J., Kovačiková, L., Majer, A., Menšík, P., Netolický, P., Novák, J., Pavelka, J., Sosna. D.:.Vrcovice. Hradiště z přelomu starší a střední bronzové. XXIII. International symposium „The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia“, Levice, Slovensko, 8. - 11. 10. 2013 (přednáška)
 • Chvojka, O., John, J., Šálková, T.: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách. XXIII. XXIII. International symposium „The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia“, Levice, Slovensko, 8. - 11. 10. 2013 (přednáška)
 • Houfková, P., Šálková, T., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A., Myšková, E.: Středověká studna v Písku Na Bakalářích (přednáška). 9. konference  environmentální archeologie, České Budějovice: 28. – 30. ledna 2013 (přednáška)
 • Šálková, T., Houfková, P., Novák, J., Bezděk, A., Šuláková, H., Kovačiková, L., Březinová, H., Farkašová, K., Koník, P., Pavelka, J., Myšková, E., Bešta, T., John, J., Chvojka, O., Michálek, J.: Organické materiály z mohyly starší doby železné ze Zahrádky na Českokrumlovsku. 9. konference  environmentální archeologie, České Budějovice: 28. – 30. ledna 2013 (přednáška)
 • Eigner, J., Fröhlich, J., John, J., Šálková, T.: Nové poznatky o středním eneolitu v jižních Čechách. XXXI. pracovní setkání. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Dobřany 24. – 27. 9. 2012 (přednáška)
 • Šálková, T. et. al: Písek-Bakaláře. 7. konference environmentální archeologie, Brno (přednáška)
 • Šálková, T., Jiřík, J., Pták, M., Tisucká, M.: Písek Na Bakalářích: Bronze Age burial ground in the medieval town (Macroremain analysis). Conference Environmental Archaeology of Urban Sites, Gdaňsk, Poland (poster)
 • Chvojka, O., Šálková, T. :Planá u Českých Budějovic. Předběžné výsledky archeologického a archeobotanického rozboru sídliště ze starší a střední doby bronzové. XXII. Mezinárodní sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku. Mikulov 3. – 5. 10. 2011 (přednáška)
 • Šálková, T., Chvojka, O.: Analýza rostlinných makrozbytků z mladobronzového sídliště u Březnice (okr. Tábor) (K problematice žlabovitých objektů doby popelnicových polí). 6. konference environmentální archeologie, České Budějovice (přednáška)
 • Šálková, T., Chvojka, O.: Macro - remain analysis of the Late Bronze Age ditches in Březnice u Bechyně, Czech Republic (preliminary results). 15th International Work Group for Palaeoethnobotany 2010; Wilhelmshaven, Germany (poster)
 • Chvojka, O., Šálková, T.: Březnice u Bechyně. Lokalita s žlabovitými objekty z mladší doby bronzové. XI. Mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská 2010, Příbram (přednáška)
 • Šálková, T.: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště mladší doby bronzové v Březnici (sezóna 2006). Popolnicove polia a doba halštatska X. Košice, 16. – 19. september 2008 (přednáška)

Pedagogická činnost

Výuka na Archeologickém ústavu FF JČU

 • Archeologická praxe I
 • Odborná archeologická praxe
 • Dokumentace archeologických artefaktů
 • Laboratorní cvičení I
 • Laboratorní cvičení II
 • Laboratorní cvičení III
 • Experimentální výroba keramiky
 • Konzervace a výroba kovových artefaktů
 • Metody praktické archeobotaniky
 • Úvod do environmentální archeologie II

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace