EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 • Narozen

  11. 2. 1975 v Českých Budějovicích
 • Vysokoškolské studium magisterské:

  • Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta
  • Vědní obor: archeologie, historie
  • Doba studia: 1993 - 1999
  • Diplomová práce: Střední a dolní Pootaví v mladé a pozdní době bronzové. Brno 1999.
 • Vysokoškolské studium doktorské (kombinované):

  • Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta
  • Vědní obor: archeologie
  • Doba studia: 1999-2006
  • Téma disertační práce: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Brno 2006.
 • Zaměstnání a pracovní zařazení

  • od 1. 7. 1998 dosud zaměstnán na plný úvazek jako archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
  • od 1. 4. 2006 zaměstnán navíc na 0,25 úvazku (a od 1. 3. 2010 na 50 % úvazku) na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborný asistent a od 1. 3. 2010 jako ředitel téhož ústavu.
 • Pedagogická činnost

  • od 14. 10. 2002 dosud pravidelné přednášky a semináře „Přehled pravěku a raného středověku“ na HÚ (dnes FF) JčU v Českých Budějovicích
  • od 15. 2. 2003 pravidelné přednášky a semináře „Úvod do archeologie“ na HÚ (dnes FF) JčU v Českých Budějovicích
  • od 26. 9. 2005 pravidelné přednášky „Doba bronzová“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od 12. 10. 2006 výběrová přednáška „Suroviny jihočeského pravěku“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od 21. 2. 2008 výběrová přednáška „Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské“, FF MU Brno.
  • od 26. 2. 2010 pravidelné přednášky „Doba halštatská“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od roku 2009 vedení bakalářských prací v oboru Archeologie na FF JčU v Českých Budějovicích
 • Odborné zaměření (vědeckovýzkumná činnost):

  1. doba bronzová v jihočeském regionu i v širším středoevropském okruhu
  2. pravěk jižních Čech.
 • Vědecké projekty

  • spolupráce na projektu „Archeologie pravěkých Čech“ (Archeologický ústav AV ČR v Praze 2002-2008).
  • spolupráce na projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ - výzkumný záměr HM Národního muzea v Praze (grant MK ČR 2005-2009)
  • spolupráce na projektu „Opomíjená archeologie“ – výzkumný záměr KAR ZčU v Plzni 2005-2010
  • řešitel: grant GA ČR, reg. č. 404/09/P125 „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové“ (2009-2011).
  • řešitel projektu FRVŠ v r. 2011: Inovace předmětu Odborná archeologická praxe (FRVŠ 1713).
  • spolupráce na projektu Akademie věd ČR „Pohřební monumenty společenských elit doby železné. Dokumentace a konzervace mizejících movitých a nemovitých archeologických památek v jižních Čechách“ (hlavní řešitel: Archeologický ústav AVČR v Praze, 2012-2014)
 • Pořadatelství mezinárodních konferencí:

  • 22. – 24. 9. 2004: VIII. mezinárodní konference Popelnicová pole a doba halštatská. Jihočeské muzeum, České Budějovice.
  • 8. 11. 2007: Archeologie na pomezí. Jihočeské muzeum, České Budějovice.
 • Další vědecké aktivity:

  • výkonný redaktor recenzovaného časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách (od r. 2000)
  • předseda jihočeské pobočky České archeologické společnosti (od r. 2000)
  • člen redakční rady časopisu Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech (od r. 2001)
  • vědecký tajemník České archeologické společnosti (od r. 2002)
  • tajemník Jihočeské archeologické komise (od r. 2002)
  • spolupořadatel pravidelných setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich“ za jihočeskou stranu (od r. 2005)
  • člen redakční rady recenzovaného časopisu Archeologie západních Čech (od r. 2010).
  • člen redakční rady časopisu Archeologie ve středních Čechách (od r. 2012)
  • člen Rady Archeologického ústavu AV ČR v Praze (od r. 2012)
  • člen Rady Ústavu archeologické památkové péče Brno (od r. 2012)
 • Přednášková činnost (výběr):

  • 21. 6. 2001: Die Verbindungsmöglichkeiten zwischen Südböhmen und Nachbarregionen in der Urnenfelderzeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen 20. - 23. 6. 2001 in Obernzell.
  • 6. 6. 2002: Siedlungsformen der Urnenfelderzeit in Südböhmen. In: Problematyka szerokoprzestrzennych badan wykopaliskowych na stanowiskach osadniczych z epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Srodkowej, 5. - 7. 6. 2002 Biskupin.
  • 20. 6. 2002: Die Frage der Kontinuität der Besiedlung Südböhmnes von der mittleren Bronzezeit bis zum Anfang der Hallstattzeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 12. Treffen 19. - 21. 6. 2002, Cheb.
  • 24. 4. 2003: Kontakte Böhmens mit dem Alpen- und Donauraum. In: Die Urnenfelderkultur in Österreich - Standort und Ausblick. 24. - 25. 4. 2003, Wien (spolu s L. Jiráněm).
  • 26. 6. 2003: Höhenfundstellen mit Spuren der hallstattzeitlichen Aktivitäten in der Umgebung von Krummau, Südböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 13. Treffen, 25 - 27. 6. 2003, Pfreimd (spolu s P. Hrubým).
  • 24. 6. 2004: Geschichte der archäologischen Forschung im Kreis České Budějovice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 14. Treffen, 23. - 25. 6. 2004 in Heřmaň u Protivína (spolu s P. Zavřelem).
  • 20. 4. 2005: Výšinné lokality doby bronzové a halštatské v jižních Čechách a jejich napojení na dálkový obchod. In: Dalekosiężna wymiana handlowa v epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Wrocław 19. – 20. 4. 2005 (spolu s P. Hrubým).
  • 16. 6. 2005: Urnenfelderzeitliche Siedlungen in Südböhmen und Möglichkeiten ihrer wirtschaftlichen Interpretation. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 15. Treffen 15. – 18. 6. 2005 in Altdorf bei Landshut (s J. Johnem).
  • 19. 3. 2007: Das Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice in Südböhmen als Erkenntisquelle der Dynamikentwicklung der religiösen Symbolik in der Urnenfelder- und Hallstattzeit. In: 17. Jahrestagung der AG Eisenzeit des Mittel- und Ostdeutschen Verbands für Altertumsforschung e.V. Halle an der Saale (spolu s M. Chytráčkem).
  • 14. 6. 2007: Bearbeitung, Auswertung und Inventarisation der Funde aus dem Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice (Südböhmen). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 17. Treffen 13. – 16. 6. 2007 in Freistadt (spolu s M. Chytráčkem).
  • 17. 1. 2008: Vor- und Frühgeschichte Südböhmens. Kurzer Überblick und neueste Funde. In: Freilichtmuseum Gabreta in Ringelai, SRN.
  • 26. 6. 2008: Archäologische Untersuchung der mesolithischen Besiedlung am Teich Švarcenberk (Kr. Jindřichův Hradec). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 18. Treffen 26. – 28. 6. 2008 in Manching (spolu s P. Šídou, P. Pokorným a P. Kunešem).
  • 15. 9. 2008: Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí. In: X. konference Obdobia popolnicových polí a doba halštatská. Košice.
  • 18. 6. 2009: Bronzezeitliche Siedlungsobjekte in Südböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 19. Treffen 17. – 20. 6. 2009 in Prachatice.
  • 17. 9. 2009: A sanctuary of the venetian style in the Early Iron Age in Southern Bohemia ? Ritual site from the Hallstatt Culture on Burkovák Hill near Nemějice. In: 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Riva del Garda (Itálie; s M. Chytráčkem a J. Johnem).
  • 24. 5. 2010: Die Kontakte Südböhmens mit anderen mitteleuropäischen Regionen in der Frühbronzezeit (Bz A – A2/B1). In: XXI. International meeting Early Bronze Age in Czech lands and in Slovakia. Agios Nikolaos. Kréta.
  • 17. 6. 2010: Vor- und Frühgeschichte Südböhmens. Kurzer Überblick und neueste Funde. In: Oberösterreisches Landesmuseum Linz. Rakousko.
  • 24. 6. 2010: Forschungen zur Bronzezeit in Süd- und Westböhmen in den Jahren 1990 – 2010. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 20. Treffen 23. – 26. 6. 2010 in Eschenbach in der Oberpfalz. Německo.
  • 17. 9. 2010: Die Brotlaibidole aus Böhmen. In: Tavolette Enigmatiche – Brotlaibidole. Convegno internazionale. Cavriana (Itálie) (s J. Michálkem).
  • 23. 6. 2011: Neue Erkenntnisse über die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Südböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 21. Treffen 22. – 25. 6. 2011 in Stříbro (s J. Johnem a P. Menšíkem).
  • 16. 5. 2012: Mohylové pohřebiště z doby bronzové a železné u Zahrádky na Českokrumlovsku. Příspěvek k poznání organických materiálů v kontaktu s pravěkými kovy. In: XII. medzinárodná konferencia „Doba popolnicových polí a doba halštatská“, Hriňová, Slovensko (s T. Šálkovou).
  • 21. 6. 2012: Wasserquellen in den befestigten Arealen der Vor- und Frühgeschichte in Böhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen 20. – 23. 6. 2012 in Attersee, Österreich (s M. Chytráčkem, M. Metličkou, K. Tomkovou a J. Michálkem).
  • 21. 6. 2012: Bronzezeitliche Hortfunde in Böhmen und ihre Beziehungen zu den Wasserläufen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen 20. – 23. 6. 2012 in Attersee, Österreich (s L. Jiráněm).
 • Výstavní činnost (výběr):

  • 1. 4. 2003 - 1. 6. 2003: Bronzový věk v jižních Čechách. Jihočeské muzeum České Budějovice.
  • 10. 7. 2003 - 31. 12. 2003: Doba bronzová v jižních Čechách. Regionální muzeum Český Krumlov.
  • 1. 1. 2005 – 1. 2. 2005: Nové nálezy z mohylových hrobů v jižních Čechách. Jihočeské muzeum České Budějovice.
  • 24. 8. 2007 – 30. 10. 2007: Z šera dávných věků … Nové archeologické výzkumy a nálezy na Vltavotýnsku. Městské muzeum Týn nad Vltavou.
  • 28. 3. 2008 – 30. 5. 2008: Střípky zmizelých věků. Nové poznatky k pravěku Bechyňska. Městské muzeum v Bechyni (spoluautor: Jiří Beneš).
  • od 21. 12. 2010: stálá expozice pravěku v tvrzi v Býšově u Týna nad Vltavou.
  • 12. 3. 2011 – 30. 6. 2011: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. JčM České Budějovice (chodba vpravo; spoluautoři: J. Frána, J. Fröhlich, J. Jiřík, R. Korený, R. Krajíc, J. Račák).
  • 8. 2. 2012 – 25. 3. 2012: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. Městské muzeum a galerie Vodňany (spoluautoři: J. Frána, J. Fröhlich, J. Jiřík, R. Korený, R. Krajíc, J. Račák).
  • od 28. 6. 2012: stálá expozice pravěku v Městském muzeu v Bechyni

  Kde nás najdete?

  Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

               

              

               GOOGLE maps

   

  Kontakt

  +420 38 903 6306
  +420 38 903 6308

  © 2013 LAPE   |   Administrace