EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

RNDr. Jan Novák, Ph.D.

1999

Absoloval magisterské studium na Přírodovědecká fakulta, Palackého Universita Olomouc, katedra Ecologie, (Téma: Halophylous and subhalophylous vegetation in lower Poohří, školitel B. Trávníček)

2007

Doktorské studium na Katedře botaniky Biologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Botanika. (Thesis: Spontaneous succession of vegetation in quarries)

od 2004

Zaměstnán v Laboratoř Archeobotaniky a Paleolekologie, , Přírodovědecká fakulta Jihočeská Universita v Českých Budějovicích

Obor vědeckého zájmu

Mou hlavní pracovní náplní je kvartérní paleoekologie a environmentálními archeologie. Zabývám se především rekonstrukcí krajiny a vegetace to především na základě antrakologické a makrozbytkové analýzy. Pozornost věnují také projevům požárových událostí v přirozených profilech. Dalším oborem mého zajmu je ekologie rostlinných společenstev, která v současnosti úzce souvisí s mými aktivitami na poli ochrany přírody a biodiverzity.

Stáže a expedice

 • 2001 srpen-říjen Applied Vegetation Dynamics Laboratory, School of Biological Sciences, University of Liverpool, United Kingdom.
 • 2007 duben Výzkum ve spolupráci s egyptologickým ústavem na pyramidových polích v Abusíru, Egypt.
 • 2011 srpen Makroekologická analýza ekologických procesů na gradientu Norsko – Dánsko
 • 2012 červenec Pedoantrakologický výzkum na jižní Sibiři, Rusko.
 • 2014 duben Archeobotanický výzkum pyramidových polí v Abusíru, Egypt.
 • 2015 srpen Pedeantrakologický a vegetační výzkum v severním Mongolsku. 
 • 2015 listopad Landcare Research, Lincoln, Nový Zéland; Pedoanthrakologický výzkum pánve Mackenzie, Nový Zéland.
 • 2016 duben Archeobotanický výzkum pyramidových polí v Abusíru, Egypt. 
 • 2016 říjen Landcare Research, Lincoln, Nový Zéland; Pedoanthrakologický výzkum pánve Mackenzie, Nový Zéland.

Granty

 • Řešitel grantu GAČR č. 206/09/1564 (2009-2012), - Multi-proxy paleoekologický výzkum unikátních sedimentů ze zaniklého Komořanského jezera, Mostecká pánev, Česká republika.
 • Řešitel grantu GAČR č. 13-11193S, panelu č. P504 (2013-2016), - Holocenní dynamika ekosystému Hornomoravského úvalu jako klíc k poznání procesu, které ovlivnily tvorbu současné krajinné mozaiky
 • Člen řešitelského týmu GAČR 13-08169S panelu č. P504 (2013-2017), - Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy

Účast na řešených projektech

 • MSM 0021620826 2005-2011: Výzkum civilizace starého Egypta
 • GAAV IAAX00130801 2008 – 2011: Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)
 • GA404/09/0599 2009-2011: Neolitická těžba a zpracování surovin v Jizerských horách.
 • GAP405/10/2289 2010-2012: Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina,ekonomika a vzorce sídlištního chování.
 • GAAV ČR IAAX00050801 2008-2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
 • GAČR P505/11/2387 2011-2014: Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země.

Publikace

 • Abraham V., Novák J., Houfková P., Petr L., Dudová L. 2017. A Landscape reconstruction Algorithm and pedoanthracological data reveal late Holocene woodland history in the lowlands of the NE Czech Republic.Review of Palaeobotany and Palynology 244: 54–64
 • Pokorný P., Novák J., Šída P., Divišová M., Kozáková R., Abraham V. 2017. Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén. In: Svoboda, J. [ed.] Mezolit severních Čech II.Archeologický ústav AVČR Brno, Brno, pp. 11-39.
 • Houfková, P., Bešta, T., Bernardová, A., Vondrák, D., Pokorný, P., Novák, J. 2017. Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic, Holocene, DOI: 10.1177/0959683616683250. 
 • Novák, J., Abraham, V., Houfková, P., Kočár, P., Vaněček, Z., Peška, J. 2017. History of the Litovelské Pomoraví woodland (NE Czech Republic): A comparison of archaeo-anthracological, pedoanthracological, and pollen data, Quaternary International, http://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.11.020. 
 • Novák, J., Abraham, V., Kočár, P., Petr, L., Kočárová, R., Nováková, K., Houfková, P., Jankovská, V., Vaněček, Z. 2017: Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis. The Holocene Holocene 27: 349-360. 
 • Nerudová, Z., Doláková, Z., Novák, J. 2016: New information augmenting the picture of local environment at the LGM/LGT in the context of the Middle Danube region. The Holocene 26: 1345-1354.
 • Gálová, A.,Hájková, P., Čierniková, M., Petr, L., Hájek, M., Novák, J., Rohovec, J., Jamrichová, R. Origin of a boreal birch bog woodland and landscape development on a warm low mountain summit at the Carpathian-Pannonian interface. The Holocene 26: 1112-1125.
 • Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016. Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27: 515-523.
 • Škrdla, P., Nejman, L., Bartík, J., Rychtaříková, T., Nikolajev, P., Eigner, J., Nývltová-Fišáková M., Novák, J., Polanská, M. 2016. Mohelno - a terminal LGM industry with microlithic tools made on carenoidal blanks. Quaternary International 406: 184-194.
 • Mlejnek, O., Škrdla, P., Tostevin, G., Lisá, L., Novák, J. 2016: Želeč I (okr. Prostějov/CZ) - the Early Upper Palaeolithic Stratified Site: the Question of the Integrity of the Ondratice I/Želeč Surface Collection. Archäologisches Korrespondenzblatt 46: 1-14. 
 • Šálková T., Dohnalová A., Novák J., Hiltscher T., Jiřík J., Vávra J. 2016. Unrecognized Taphonomy as a Problem of Identification and the Scale of Contamination of Archaeobotanical Assemblages – the Example of Prague – Zličín Migration Period Burial Ground. IANSA, 7: 87-110. 
 • Pokorný, P., Novák, J. 2016: The vegetation of the Gravettian in eastern Central Europe. A review of current knowledge and the contribution of new findings. In: Svoboda, J. [ed.] Dolní Věstonice II. Chronostratigraphy, Paleoethnology, Paleoanthropology. 74-84 pp. 
 • Novák J. 2016. Antrakologická a makrozbytková analýza z lokality Turnov – Maškovy zahrady. Archeologie ve středních Čechách 20: 787–792. 
 • Hlásek D., Pták M., Hiltscher T.,John J., Novák J., Průchová E., Zavřel J. 2016. Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor. Pohřební a sídlištní (?) komponenta z Kuklí u Tálína.  Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29: 143-166. 
 • Novák, J., Svoboda, J., Šída, P., Prostředník, J., Pokorný, P., 2015. A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia (Czech Republic). Quaternary International 366: 25–36. 
 • Bešta T., Novák J., Dreslerová D., Jankovská V., Bernardová A., Lisá L., Valentová D. 2015: Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic. Boreas 44: 563-574 .
 • Pokorný, P.; Chytrý, M.; Juřičková, L.; Sádlo, J.; Novák, J.; Ložek, V. 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? The Holocene 25:716-726. 
 • Svitavská-Svobodová, H., Andreas, M., Krištůfek, V., Beneš, J., Novák, J. 2015: Guano, Pollen and Bats the Domica Cave and their Millennial History in the Slovak Karst National Park (Slovak Republic). Folia Geobotanica  50: 49-61. 
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106: 95-135. 
 • Šálková, T., Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). IANSA 6(1): 63-82. 
 • Šálková, T., Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A., Myšková, E. 2015: Reflection of the medieval economy in the well backfill in Písek, Bakaláře square (South Bohemia, Czech Republic). IANSA  6(1): 83–92. 
 • Svoboda, J., Hladilová Š., Horáček I., Kaiser J., Králík, M., Novák, J., Novák, M., Pokorný, P., Sázelová, S., Smolíková, L., Zikmind, T., 2014. Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia. Quaternary International 359-360: 195-210.
 • Novák, J., Trotsiuk, V., Sýkora, O., Svoboda, M., and Chytrý, M., 2014. Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest: an analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees? The Holocene DOI: 10.1177/0959683614534744
 • Petr L. & Novák, J. 2014. High vegetation and environmental diversity during the Late Glacial and Early Holocene on the example of lowlands in the Czech Republic. Biologia 69/7: DOI: 10.2478/s11756-014-0381-9.
 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta, T., Kovačiková, L., Nováková, K., Zavřel, J., Starec, P., 2014. The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs. Hydrobiologia 730:191-213, DOI 10.1007/s10750-014-1837-1.
 • Vysloužilová, B., Danková, L., Ertlen, D., Novák, J., Schwartz, D., Šefrna, L., Delhon, C., Berger, J.-F. 2014. Vegetation history of chernozems in the Czech Republic. Veget Hist Archaeobot, DOI 10.1007/s00334-014-0441-7
 • Petr, L., Sádlo, J., Žáčková, P., Lisá, L., Novák, J., Rohovec, J., Pokorný, P. 2013. Late-Glacial and Holocene Environmental History of an Oxbow Wetland in the Polabí Lowland (River Elbe, Czech Republic); a Context-Dependent Interpretation of a Multi-Proxy Analysis.-Folia Geobotanica, doi: 10.1007/s12224-013-9171-3
 • Kuna, M., Hajnalová, M., Kovaříková, L., Lisá, L., Novák, J., Bureš, M., Cílek, V.,  Hošek, J., Kočár, P., Majer, A., Makowiecki, D., Van Nieuland, J., Scott-Cummings, L., Suvová, Z., Světlík, I., Vandenberghe, D., Yost CH. L., Zabilska-Kunek, M. 2013. Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů. The Early Medieval site at Roztoky. The evidence of ecofacts. Památky Archeologické, CIV: 59-147.
 • Prach, K., Lencová, K., Rehounková, K., Dvořáková, H., Jírová, A., Konvalinková, P., Mudrák, O., Novák,  J., Trnková, R. 2013. Spontaneous vegetation succession at different central European mining sites: a comparison across seres. Environmental Science and Pollution Research 20 (11): 7680-7685.
 • Nejman, L., Wright, D., Lisá, L., Doláková, N., Horáček, I., Novák, J., Wood, R., Pacher, M., Sázelová, S., Holub, M., Přichystal, A., Nývltová-Fišáková, M. & Bajer, A. 2013. Hominids and palaeoenvironments in the Moravian Karst during Marine Isotope Stage 3: new excavations in Pod Hradem Cave, Czech Republic.- Antiquity, 087, Issue 337 http://antiquity.ac.uk/projgall/nejman337/
 • Svoboda, J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V. 2013.  Paleolithic / Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rockshelters, North Bohemia: Preliminary Report. - Archäologisches Korrespondenzblatt. 43: 469-488.
 • Novák, J. 2013. Anthracological analysis In: Neruda, P. Kaminská L. (eds.) Neanderthales from the Bojnice in the context of central Europe - Neandrtálci z Bojnic v kontextu střední Evropy. p. 191-192.
 • Prostředník, J., Novák, J. 2013. Záchranný archeologický výzkum v Turnově-Nudvojovicích v roce 2012. - Archeologie ve středních Čechách 17: 105-114.
 • Břicháček, P., Chvojka, O., Kovačíková, L., Novák, J. 2013. Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek). - Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 25:113-136.
 • Meduna, P.,Veselá, A., Bernardová, A., Novák, J. 2013: Záchranné archeologické výzkumy v areálu měst Mělníka a Mšena, Středočeský vlastivědný sborník 31, 160-169.
 • Novák J., Šída P. 2013. Uhlíky. In: Šída P., Prostředník J., Pokorný P., Novák J.: Velké Hamry II-Neolitický těžební a zpracovatelský areál. str.141-144.
 • Novák, J., Sádlo, J., Svobodová, H. 2012. Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic). The Holocéne 22:  947-955.
 • Novák, J., Lisá, L., Pokorný, P., Kuna, M. 2012. Charcoal analyses as an environmental tool for the study of early medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech republic. Journal of Archaeological Science 39: 808-817.
 • Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juřičková, L., Bruna, V., Mahmoud, A.M.A., Bajer, A., Novák, J., Beneš, J. 2012. Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt; Quaternary International 266: 14-24.
 • Novák, J. 2012. Antrakologická, xylotomická a makrozbytková analýza biomateriálu z Archeologického výzkumu v Přepeřích u Turnova. Archeologie ve středních Čechách 16: 925-928.
 • Novák, J. 2012. Dřevo In: Venclová N., Valentová J. (eds.) Oppidum Strakonice, Výzkum Albína Stockého r. 1929, Fontes Archaeologici Pragenses, 38: 74-75.
 • Novák, J., Šída, P. 2012. Uhlíky In : Šída, P. a kolektiv: Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I. Pojizerské archeologické studie 1. Turnov. ISBN 978-80-87416-10-5
 • Kovačíková,  L., Novák, J., Prostředník, J. 2012. Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách, Fontes Nissae, XIII: 56-68.
 • Kozáková R., Šamonil P., Kuneš P., Novák J., Kočár P. and Kočárová R. 2011. Contrasting local and regional  Holocene histories of Abies alba in the Czech Republic in relation to human impact: Evidence fromforestry, pollen and anthracological data. The Holocene 21: 431-444.
 • Novák, J., Bernardová, A., Bešta, T., Houfková, P.,  Jankovská, V. 2011. Litorální část Komořanského jezera z pohledu paleoekologických analýz. Severočeskou přírodou, 42: 83-88.
 • Šída P., Chvojka O., Pokorný P., Novák J. 2011.  Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichuv Hradec). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23:5-18.
 • Dobeš M., Limburský P., Kyselý R., Novák J., Šálková T. 2011. Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy LXIII: 1-50.
 • Novák, J., Jankovská, V., Bešta, T.,Dreslerová, D. 2011. Long term vegetation changes in the Bilina River region, Czech Republic. Saguntum 11, 139-140.
 • Houfková, P., Bernardová, P., Nováková, K. a Novák, J. 2011. Závist u Sepekova:  záznam vegetační dynamiky jedlové olšiny. In Chvojka O. (ed) Osídlení doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách.  Archeologické výzkumy z jižních Čechách. Supplementum 8, str. 328-333.
 • Novak, J., Prach, K., 2010. Artificial sowing of endangered dry grassland species intodisused basalt quarries. Flora 205: 179-183.
 • Grygar, T., Svetlik, I., Lisá, L., Koptikova L., Bajer A., Wray, D. S., Ettler V., Mihaljevic M., Novakova T., Koubova, M., Novak J., Macka Z, Smetana M., 2010. Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. - Catena, 80: 106-121.
 • Novák, J., Petr, L., Treml, V. 2010. Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe. The Holocene 20: 895-905.
 • Novák, J. 2010. Xylotomical analysis of samples from the eastern group of mastabas. In M. Bárta - F. Coppens - H. Vymazalová (eds.), Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33-35, and AS 50-53, pp.356–358. Charles University in Prague, Prague .
 • Novák, J., Komárková V., Bernardová A. 2010. Vývoj vegetace od mladší doby kamenné do raného středověku na základě paleobotanických analýz z archeologického výzkumu v Turnově – Maškových zahradách. In  Prostředník J., Šída P., Thér R.(eds) Turnov-Maškovy zahrady-Příběh prastaré osady na břehu Jizery, pp. 24-27. Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov.
 • Kuna, M., Lisá, L.,  Novák, J. 2010. Zánik raně středověkých domů v Roztokách. Živá archeologie 11: 75-79.
 • Meduna, J, Sádlo, J., Novák, J. 2010. Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese 2010. Živá archeologie 11: 87-91.
 • Pokorný, P., Šída, P., Novák, J., Prostředník, J. 2010. Neolitická těžba v Jizerských horách pohledem pylové a antrakologické analýzy. Archeologické rozhledy LXII: 587-607.
 • Novák, J. 2010. Vývoj dřevinné skladby v okolí polykulturního sídliště v Lošticích z pohledu antrakologické analýzy. - Ročenka AC Olomouc 11: 170-177.
 • Novák, J., Prostředník, J. 2010. Významné archeologické lokality Turnova. Jaká byla na Turnovsku vegetace od dob kamenných? Turnovsko 12: 17 - 18.
 • Bernardová, A., Blažková, G., Kovaříková, L., Meduna, P., Novák, J., Veselá, A. 2010.  Regionální muzeum Mělník. Archeologické výzkumy 2009. Středočeský vlastivědný sborník Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 28: 107-117.
 • Bernardová, A., Meduna, P., Novák, J., Veselá, A. 2010.  Záchranný archeologický výzkum v Mělníku v roce 2009. Confluens 3: 179-192.
 • Tropek, R., Tichý L., Prach, K., Řehounek, J., Bogusch, P., Heneberg, P., Chuman, T., Konvička, M., Lepšová, A., Novák, J., Stárka, L., Zavadil, V. 2010. Kamenolomy. In: Řehounek J., Řehounková K.,
 • Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. p. 37-61.
 • Bešta, T., Šafránková, J., Pouzar, M., Novák, J. and Nováková, K., 2009. Late Pleistocene - Early Holocene transition recorded in the sediments of a former shallow lake in the Czech Republic. -Hydrobiologia, 631:107-120.
 • Novák, J. 2009. Antrakologická analýza profilu MK IV v Krumlovském lese. - In P.Neruda - Z. Nerudová (eds.), Moravský Krumlov IV. Interdisciplinární analýzy, interpretace, důsledky. - Anthropos, Brno.
 • Novák, J. 2009. Dendrologická analýza fragmentů dřevěných hrobových konstrukcí a uhlíků ze sídlištních situací. In: Štefan, I. – Krutina,I.: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“. Památky archeologické 100, 202–204.
 • Chvojka, O., Šálková, T., Beneš, J., Kovaříková, L., Novák, J. 2009. Březnice - první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 22:61-99.
 • Beneš, J. Svitavská-Svobodová, H. Novák, J. Křováková, K., Šantrůček, J., Elhottová , D., Kováč, L.,Krištůfek, V. 2009. Reading the past from bat guanno. Domica cave palaeoecological research. Aragonit, 14.2, 170-171.
 • Novák, J., Krasnokutská T. 2009. Analýza uhlíků ze sídliště kultury s lineární keramikou v Bravanticích, okres Nový Jičín. Ročenka  2008, AC Olomouc 53-58.
 • Novák, J. 2009. Charakteristika přírodních poměrů: Dolní Poohří. Severočeskou Přírodou, 40:13-15.
 • Konvicka, M., Novak, J., Benes, J., Fric, Z., Bradley, J., Keil, P., Hrcek, J., Chobot, K., Marhoul, P., 2008. The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management. - Journal of Insect Conservation 12: 549-560.
 • Šída, P., Pokorný, P., Novák, J., Prostředník, J. 2008. Příspěvek bioarcheologie k poznání neolitického těžebního areálu v Jistebsku (The contribution of bioarchaeology to the recognition of the Neolithic mining area at Jistebsko) - In: J. Beneš - P. Pokorný (eds). 9- Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s. 199-218.
 • Sedláček, R., Beneš, J., Čejková, A., Kolář, T., Komárková, V., Kyncl, T., Novák, J., Nováková, K., Světlík, I. 2008. Studna z Dražkovic u Pardubic: komplexní archeologická a archeobotanická analýza (The well from DraIkovice by Pardubice:complex archaeological and archaeobotanical analysis).  In: J. Beneš - P. Pokorný (eds). - Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s.285-330.
 • Novák, J. 2008. Antrakologická analýza vybraných objektů polykulturní lokality v Turnově v poloze „V Zátiší“. Archeologie ve středních Čechách 12, 385-387.
 • Novák, J. 2008. Xylotomická a antrakologická analýza vybraných objektů ze střední doby bronzové ve Straškově. - Archeologie ve středních Čechách 12, 251-252.
 • Prach, K., Bastl, M., Konvalinková, P., Konvalinková, P., Kovář, P., Novák, J., Pyšek, P., Řehounková, K. & Sádlo, J. 2008. Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích v České republice – přehled dominantních druhů a stadií. Příroda, 26: 5–26, 2008.
 • Novák, J. 2008. Dřevinná skladba severní části Oderské brány starší doby železné z pohledu antrakologické analýzy. - In: J. Beneš - P. Pokorný (eds).,  Bioarcheologie v České republice, AÚ AVĆR, Praha.
 • Nováková, K.,  Novák, J. a Šafránková, J. 2008. Paleoekologický výzkum Velanské cesty u Českých Velenic: zachycení lidské činnosti.. - In: J. Beneš - P. Pokorný (eds).,  Bioarcheologie v České republice, AÚ AVĆR, Praha.
 • Novák, J. 2007. Antrakologická analýza vybraných objektů časně laténského sídliště v Chržíně. - Archeologické rozhledy LIX 517-522.
 • Novák, J., Konvička, M., 2006. Proximity of valuable habitats affects succession patterns in abandoned quarries. Ecol. Eng. 26: 113-122.
 • Šemberová, K., Novák, J., Sádlo, J. 2006. Puccinellion limosae Soó 1933. In: Chytrý M. (ed.)  Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp 120 -125.
 • Šemberová, K., Novák, J., Sádlo, J. 2006. Juncion gerardii Wendelberger 1943. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp.125- 132.
 • Novák, J., Chytrý, M. 2006. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp.332-342.
 • Chytrý, M., Novák, J. 2006. Bromion erecti Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp. 342-345.
 • Novák, J. 2006. Slívínko - zpráva o antrakologické analýze. In: E. Droberjar – M. Lutovský (eds.), Archeologie barbarů 2005, Praha (ÚAPPSČ).
 • Novák, J. 2006. Variabilita sukcesích změn vegetace v čedičových lomech Českého středohoří. Zprávy České Botanické společnosti 21: 107-112.
 • Krahulec F., Kaplan Z., Novák J., 2005. Tragopogon porrifolius × T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic. - Preslia, 77: 297- 306.
 • Novák, J. et Sádlo, J. 2005. Co způsobuje přítomnost nelesních druhů v borech na křídových podkladech? Severočeskou Přírodou, 36-37:1-10.
 • Jaroš, P. et Novák, J. 2005. Současný stav populace Aster alpinus L. v NPR Bořeň a NPR Sedlo v Českém středohoří. Severočeskou Přírodou, 36-37: 53-60.
 • Novak J., Prach, K., 2003. Vegetation succession in basalt quarries: Pattern on a landscape scale, Vegetation succes

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace