EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Adéla Pokorná

1990-1993

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie. Bakalářská práce: „Výskyt česneku podivného Allium paradoxum na území města Prahy“ – školitelka RNDr Jana Osbornová.

1998-2000

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika. Magisterská práce: „Odnožování vrbky úzkolisté Chamenerion angustifolium L.: vliv sezonality, poranění a substrátu na tvorbu a růst adventivních pupenů na kořenech klonální rostliny“ – školitelka doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.

1999-2001

Zaměstnána v Botanickém ústavu AVČR, Vědeckovýzkumný úsek II – Třeboň, Synekologické oddělení. Práce zaměřena především na studium vegetativního rozmnožování klonálních rostlin a na morfologii jejich podzemních orgánů, dále na populační dynamiku lučních porostů v souvislosti s obsahem zásobních látek v podzemních orgánech a na digitalizaci trojrozměrné struktury kořenových systémů.

2008-2011

Zaměstnána na částečný úvazek v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie BF JCU. Práce zaměřena na analýzu rostlinných makrozbytků pocházejících z archeologických výzkumů.

2009-2011

Zaměstnána na částečný úvazek na Geologickém ústavu AVČR (grant). Práce na archeobotanické části grantového projektu: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami.

od 2009

Zaměstnána na částečný úvazek v Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu AVČR. Práce zaměřena na tvorbu Archeobotanické databáze ČR (CZAD) a úpravy databázového programu ArboDatMulti.

od 2009

Doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika. Disertační práce: „Vegetace antropicky ovlivněných biotopů v období od raného středověku po raný novověk (cca 10. – 16. stol.)“ - školitel: RNDr. Jan Novák Ph.D.

od 2013

Zaměstnána na částečný úvazek v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie PřF JCU v rámci projektu PAPAVER.

Obor vědeckého zájmu

 • Databázový program ArboDatMulti pro uchovávání a zpracování výsledků archeobotanických analýz, správce dat Archeobotanické databáze ČR (CZAD) založené na softwaru ArboDatMulti http://www.arup.cas.cz/czad/
 • Analýza rostlinných makrozbytků v archeologických kontextech
 • Analýza funkčních vlastností rostlin nacházených v archeologických kontextech - propojení databáze ArboDatMulti s databázemi Leda, CloPla a pod.
 • Přírodní prostředí pražské aglomerace a jejího bezprostředního okolí ve středověku (zejména jeho změna po založení Nového města ve 14. století), vývoj synantropní vegetace v období od raného středověku do raného novověku
 • Synantropní vegetace v pravěku a středověku střední Evropy a severní Afriky
 • Analýza rostlinných makrozbytků v severní Africe (Egypt, Severní Súdán)
 • Kulturní rostliny v severovýchodní Africe - domestikace a introdukce
 • Digitální atlas rostlin západní pouště ( http://westerndesertflora.geolab.cz/)
 • Venkovské osídlení z doby Římské v oblasti pouštních oáz v egyptské Západní poušti
 • Botanika a archeobotanika v pohoří Sabaloka (v oblasti na sever od Chartúmu, Súdán)
 • Proces neolitizace v Severním Súdánu
 • 1. polovina prvního tisíciletí n.l. v Severním Súdánu - zdroje rostlinné potravy, domestikace, introdukce, změna zemědělských technik, lokální vegetace a její změny nejen v důsledku změn klimatu
 • Práce na rekonstrukci a doplňování srovnávací sbírky plodů a semen (součást herbářových sbírek PřF UK https://botany.natur.cuni.cz/cevnate/prc/seedfruit.php) pro podporu determinace makrozbytků nejen z ČR, ale i z Egypta a nově i Sudánu

Účast na projektech

 • 2009-2011: Archeobotanická databáze ArboDat – Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišt sdílejících databázový program ArboDat (M300020902 - člen týmu)
 • 2009-2011: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami (M100130902 - člen týmu)
 • 2011-2014: Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země (GA ČR P505/11/2387 - člen týmu)

Účast na expedicích

 • 2007: spolupráce na průzkumu současné vegetace oázy El Hayez, Bahariya, Egypt, analýza rostlinných makrozbytků z objektů z doby Římské (v rámci projektu Českého egyptologického ústavu „Výzkum egyptské Západní pouště“)
 • 2010: účast na expedici Českého egyptologického ústavu do egyptské Západní pouště
 • 2010: vykopávky v Abusíru, analýzy rostlinných makrozbytků z kontextů Staré a Nové říše
 • 2011: účast na expedici SABALOKA, Súdán. Floristický průzkum, tvorba srovnávací sbírky semen a plodů (a herbáře), analýzy rostlinných makrozbytků z mohyly z postmerojské doby a odběr vzorků z neolitické lokality Fox Hill
 • 2012: účast na expedici SABALOKA, Súdán. Pokračování v práci započaté v předchozím roce, odběr vzorků z mezolitické lokality Sphinx
 • 2012: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Španělsko)
 • 2012: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Německo, Francie)
 • 2012: účast na expedici CTS do Namibie a Botswany (jižní Afrika)
 • 2013: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Maroko)

Publikace

 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta T., Kovačiková, K., Nováková, K., Zavřel J., Starec, P.: The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of lacal vegetation in medieval Prague suburbs. Veget Hist Archaeobot (v tisku)
 • Pokorný, P., Pokorná, A. (2013): "Agoul landscapes" in the oases of the Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecology of vegetation mounds in El-Hayz, Southern Bahriya. In: M. Dospěl et L. Suková (eds.) Bahariya Oasis. Recent Reserarch into the Past of an Egyptian Oasis. FF UK, Praha, pp: 113-130
 • Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Novák, J., Beneš, J. (2012): Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quarternary international 266:14-24
 • Pokorná, A., Dreslerová, D., Křivánková, D. (2011): Plant macro-remains from archaeological contexts in the Czech Republic. An interim report about a new archaeobotanical database in progress. Archaeologica Interdisciplinaria 1(2):49-53
 • Pokorná, A. (2011): Organic materials: Plant remains. In: H. Vymazalová (ed.) Abusir XXII. The tomb of Kaiemthenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60). FF UK, Praha, pp. 173-174
 • Cílek, V. Pokorný, P., Suková, L., Pokorná, A., Sůvová, Z. (2010): Člověk a písek - hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie 7: 37-49.
 • Pokorná, A. - Pokorný, P. (2010): Organic materials: Pollen analysis of finds from the eastern group of mastabas. In: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Bárta M., Coppens F., Vymazalová H. (Eds.). (Praha: Český egyptologický ústav) 362-363.
 • Pokorná, A. - Pokorný, P. (2010): Organic materials: Plant remains from the eastern group of mastabas. In: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Bárta M., Coppens F., Vymazalová H. (Eds.). (Praha: Český egyptologický ústav) 361-362.
 • Klimešová J, Pokorná A, Klimeš L (2009): Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany 87: 195-201
 • Pokorná, A. (2009): Rybníček na Novém městě pražském Veronica 6: 2-3

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace