EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tomáš Bešta

2001 – 2004

Bakalářské studium na Biologické fakultě; bakalářská práce: Rozsivková analýza sedimentů zaniklého jezeřa Švarcenberk; školitel RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.Práce navazuje na palynologický a makrozbytkový průzkum, který byl již na této lokalitě proveden.

2004 – 2007

Magisterské studium na Biologické fakultě; magisterská práce: Rozsivková analýza sedimentů na lokalitě Velanská cesta; školitel RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D., konzultant: RNDr. Václav Houk (BÚ AV ČR, Třeboň).

od 2007

Doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě; téma disertační práce: Rozsivková analýza pozdních čtvrtohorních sedimentů na úzamí ČR.

Obor vědeckého zájmu:

taxonomie rozsivek, paleoekologie

Vědečtí zaměstnavatelé:

2006 – Povodí Vltavy s.p.

Mezinárodní spolupráce:

únor 2006 – stáž na John Carroll University - Cleveland, OH USA

Konference:

Účast na Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) in Poznan (2007): Bešta T., Šafránková J.: Late Pleistocene-Early Holocene diatom record from a former lake, Velanská Cesta (poster presentation).

Granty:

  • 2004-2006: spolupracovník na grantu GAAV B6141405 – Paleoekolgické zhodnocení pozdnoglaciálníchjezerních sedimentů z lokality Velanská cesta (jižní Čechy, CZ); nositelka grantu: Mgr. Kateřina Mikolášová.
  • 2008: hlavní řešitel grantu GA JU 33/2007/P – Pilot paleoecological study of 4 rediscovered sediment profiles from the "Komořanské jezero" lake focused on diatom analysis.
  • 2008: hlavní řešitel grantu FRVŠ 2284/2008 – Posouzení potenciálu rozsivkové analýzy obsahu žaludků bentofágních ryb k hodnocení ekologické zátěže toků na území ČR v minulosti.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace