EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí archeozoologické skupiny

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

 • 2014-2015 Postdoktorské studium – katedra antropologie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (projekt Nexliz CZ.1.07/2.3.00/30.0038); vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
 • 2004-2011 Doktorské studium – katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, disertační práce: Archeozoologie neolitu Čech, školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
 • 1996-2001 Inženýrské studium – katedra pedologie a geologie (obor Hodnocení a ochrana půdy), Agronomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, diplomová práce: Mapování vegetace části fytochorionu Prachatic v závislosti na půdních podmínkách; školitel: doc. Ing. Karel Dolejš, CSc.

Předmět vědeckého zájmu

Archeozoologie, osteologie, zemědělská produkce a strategie výživy populací v minulosti, analýza stabilních izotopů v archeozoologii.

Pracovní zkušenosti

 • od 2004 Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2012-2018 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2007-2010 Muzeum hlavního města Prahy
 • 2001-2003 Archeologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i.
 • 1998-2001 Archeos, společnost pro archeologii a památky

Studium a pobyty v zahraničí

 • Listopad 2017 Institute of Archeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Polsko – stáž
 • Říjen 2014, květen 2015 École Normale Supérieure de Lyon, UMR 5276 – Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre, Planètes, Environment, Lyon, Francie – stáž
 • 2004-2007 Muséum national d´Histoire naturelle, Département Ecologie et gestion de la biodiversité, UMR 5197 – Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux, Paříž, Francie – studijní pobyt

Účast na projektech (výběr za posledních 5 let)

 • GA ČR (18-10003S, L. Kovačiková), 2018-2021: Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologie a analýza stabilních izotopů.
 • GA UK (208217, O. Trojánková), 2017-2019: Zvířata ve středověké Praze: archeozoologický výzkum a analýza stabilních izotopů.
 • GA ČR (17-01878S, L. Poláček, P. Velemínský, J. Brůžek), 2017-2019: Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích.
 • GA ČR (P405/12/2173, J. Beneš), 2012-2014: Neolitické domy z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu.
 • GA JU (116/2013/P, J. Beneš), 2013-2015: Bioarcheologie jižních Čech.

Publikace (výběr za posledních 5 let)

 • Prostředník, J., Kuželka, V., Kovačiková, L., Novák, J. 2019. Archeologický výzkum hrobů z kostela sv. Alžběty v Jilemnici ve světle environmentálních analýz. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188, 59-80.
 • Mikeš, V. & Kovačiková, L. 2019. Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59, 70-78.
 • Kovačiková, L., Trojánková, O., Meduna, P., Starec, P., Burian, M., Čiháková, J., Frolík, J. 2019. Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze. Archeologické rozhledy LXXI, 529-552.
 • Šálková, T., Chvojka, O., Hlásek, D., Jiřík, J. John, J., Novák, J., Kovačiková, L., Beneš, J. 2019. Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and Exchange networks. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 5569–5590.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Ptáková, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2019. The Neolithic Site of Hrdlovka. Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích & Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i, České Budějovice – Most. p.441.
 • Kovačiková, L. & Trojánková, O. 2018. Zvířecí nálezy ze sídlištních objektů s přítomností antropologického materiálu, pp. 557-563. In: Limburský, P. (ed.): Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i.
 • Berthon, R., Kovačiková, L., Tresset, A., Balasse, M. 2018. Integration of Linearbandkeramik cattle husbandry in the forested landscape of the mid-Holocene climate optimum: Seasonal-scale investigations in Bohemia. Journal of Anthropological Archaeology 51, 16-27.
 • Stolz, D., Malyková, D., Kovačiková, L., Přichystal, A., Řídký, J. 2018. Sídliště kultury s vypíchanou keramikou na sídlištním obchvatu v Kolíně-Štítarech. Analýza kamenné industrie a zvířecích kostí, radiokarbonové datování a celkové zhodnocení. Archeologie ve středních Čechách 22, 31-69.
 • Volná, P., Unger, J., Kovačiková, L., Novák, J. 2018. Sídlištní objekty bylanské kultury (Ha C2-Ha D1) z Tuřan, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 22, 161-236.
 • Novák, R., Šída, P., Kovačiková, L. 2018. Nález sídlištního objektu kultury nálevkovitých pohárů a eneolitické sekery v Bačalkách, okr. Jičín. Archeologie ve středních Čechách 22, 95-107.
 • Kovačiková, L. 2018. Nálezy zvířecích kostí z Jilemnice. Z Českého ráje a Podkrkonoší 31, 226-235.
 • Gillis, R.E., Kovačiková, L., Bréhard, S., Guthmann, E., Vostrovská, I., Nohálová, I., Arbogast, R.-M., Domboróczki, L., Pechtl, J., Anders, A., Marciniak, A., Tresset, A., Vigne, J.-D. 2017. The evolution of dual meat and milk cattle husbandry in Linearbandkeramik societies. Proceedings Royal Society B, 284, 1471-2954.
 • Tacail, T., Kovačiková, L., Brůžek, J., Balter, V. 2017. Spatial distribution of trace element Ca-normalized ratios in primary and permanent human tooth enamel. Science of The Total Environment 603-604, 308-318.
 • Kovačiková, L. 2017. Archeozoologická analýza neolitického souboru kosti z Dětenic. Archeologie ve středních Čechách 21, 555-557.
 • Šálková, T., Hiltscher, T., Novák, J., Houfková, P., Kovačiková, L. 2017. Bioarcheologická analýza polykulturní locality Písek – AISIN (okr. Písek) z roku 2014. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 199-228.
 • Bezděk, A., Houfková, P., Kovačiková, L., Šálková, T. 2016: Bio-archeologická analýza mincovního depotu, pp. 18-25. In: Chvojka, J., John, J., Thomová, Z. (eds.): Bošilecký poklad. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích & Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
 • Končelová, M., Kovačiková, L. 2016: Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí prostorové distribuce artefaktů. A second take on the object used by the oldest farmers in Nove Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts. Praehistorica 33/1-2, 235-243.
 • Křepinská, V. & Kovačiková, L. 2016: Sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Malých Číčovicích (okr. Praha-západ). Archeologie ve středních Čechách 20, 793-810.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2016. From LBK to SBK: Pottery, Bones, Lithics and Houses at the Neolithic site of Hrdlovka, Czech Republic. Open Archaeology 2, 303–327.
 • Kovačiková, L. 2015: Zvířecí kosti z raně středověkého sídliště v Budčevsi Archeologie ve středních Čechách 19, 751-753.
 • Šálková, T.,   Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T.,   Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and environment of a medieval town reflected in wells backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 6(1), 63-82. 
 • Vondrovský, V.,   Beneš, J.,   Rauerová, M., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M.  2015:  The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie LIII (3), 457-471.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106, 95-135.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015. The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology, 6(2), 161-179.
 • Kovačiková, L. 2015. Kosti, pp. 199-201. In: Hlásek, D. et al. (eds.): Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice & Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
 • Kovačiková, L., Pavelka, J., Šálková, T. 2015. Subsistence obyvatel hradiště, pp. 227 (chapter in – Hlásek, D. et al. (eds.): Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice & Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Účast na konferencích (výběr za poslední 3 roky)

 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Čiháková, J.: Breeding of domestic animals and its management at the site of Lesser Town (Prague). Archaeozoological and stable isotope analyses. 8th PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 21.-23.6.2019, Jerevan, Arménie.
 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Frolík, J., Čiháková, J., Starec, P.: The Archaeozoology of medieval Prague. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona, Španělsko (poster)
 • Kovačiková, L., Meduna, P., Trojánková, O., Miklová, V., Starec, P.: Animal remains found in municipal rubbish pits in the High Middle Ages in Bohemia. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona, Španělsko (poster)
 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Čiháková, J.: The Archaeozoology of Malá Strana (Prague) during the Early Middle Ages. PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 27.-29.6.2018, Palermo, Itálie (poster)
 • Plecerová, A., Kovačiková, L.: Archaeozoology of early medieval strongholds in Bohemia (the Czech Republic). 13th ICAZ International Conference, 2.-7.9.2018, Ankara, Turecko (poster)
 • Novotná, A., Kovačiková, L., Trojánková, O., Parkman, M.: Faunal remains from the Late medieval Hus Castle (Czech Republic). PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 27.-29.6.2018, Palermo, Itálie (poster)

Pedagogická činnost

KBO/144 Zobrazování v bioarcheologii

UAR/0AZPA Archeozoologie pro archeology

UAR/7UEA2 Úvod do environmentální archeologie II

KZO/163 Archeozoologie

 

Běžící doktorské práce

 • Olga Trojánková (FF UK) – Archeozoologie středověké Prahy
 • Erika Průchová – Archeothanatologie v prostředí české archeologie
 • Monika Opelková - Zvířata vrcholně středověkých dvorků - archeozoologické nálezy z městských odpadních objektů

Běžící magisterské práce

Běžící bakalářské práce

 • Martin Slovák – Zpracování masa ve středověkém a raně novověkém městě z pohledu archeozoologie

Obhájené práce: bakalářské práce (9), magisterské (6)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace