EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Kateřina Nováková

1993–1996

Bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor "Ochrana a tvorba životního prostředí". V září 1996 složena bakalářská zkouška. Téma bakalářské práce: "Zooplankton – jeho biologická a ekologická charakteristika", zpracováno formou literární rešerše, která byla dále využita jako podklad k magisterské práci.

1996–1998

Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor hydrobiologie. Magisterská práce zaměřena na vybrané skupiny zooplanktonu (Cladocera, Copepoda) v periodických tůních: "Příspěvek k poznání zooplanktonu periodických tůní v CHKO Litovelské Pomoraví". V září 1998 úspěšně zakončeno magisterské studium v oboru hydrobiologie (hydrobiologie, aplikovaná hydrobiologie, terestrická ekologie).

1999–2005

Doktorské denní studium na Katedře botaniky Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Botanika. Náplní disertační práce je studium pozdnoglaciálních a holocénních uloženin metodou pylové analýzy, školitel RNDr. Vlasta Jankovská.

od 2005

Povolání – maminka.

od 2009

Zaměstnána v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie PrF JCU, odborná vědecká pracovnice.

Obor vědeckého zájmu

Paleoekologie (pylová a cladocerová analýza), paleobotanika, hydrobiologie.

Publikace (výběr)

 • Mikolášová, K. (2003): Analýza pylu ze středověké jímky v Provaznické ulici (Cheb 2002). -Sborník Chebského muzea 2002.
 • Nováková, K. (2005): Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic.- Studia Quaternaria, 22:51-54.
 • Novák J., Nováková, K., Šafránková J. (2005): Archeologický výzkum pozdně středověkých haltýřů v Českém Dubu. – Archeologie ve středních Čechách 9, 709-714.
 • Pokorný P., Sádlo J., Kaplan M., Mikolášová, K., Veselý J. (2005): Paleoenvironmental investigations at the hillfort Vladař. – Archeologické rozhledy, Praha, roč. LVII – 2005, 57-99.
 • Pokorný P., Boenke N., Chytráček M., Veselý J., Nováková, K., Sádlo J., Kuneš P., Jankovská V. (2006): Multi-proxy Insight into the Environment of a Pre-Roman Iron Age Hillfort (Vladař, Czech Republic). – Vegetation History and Archaeobotany (in press).
 • Ammann, B., Eicher, U., Schwander, J., von Grafenstein, U., Nováková, K., Brooks, S., van Leeuwen, J., Wick, L., van der Knaap, P. (2008): Biotic responses to rapid climatic changes during the Late Glacial. High-resolution biostratigraphies and biological processes. – Geographica Helvetica 63(3): 160 - 166.
 • Nováková K., Novák J. a Šafránková J. (2008): Paleoekologický výzkum Velanské cesty u Českých Velenic: zachycení lidské činnosti (Paleoecological research of the Velanská cesta by České Velenice: evidence of human activity). - In: J. Beneš - P. Pokorný (eds). – Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s. 99-114.
 • Sedláček R., Beneš J., Čejková A., Kolář T., Komárková V., Kyncl T., Novák J., Nováková K., Světlík I.(2008): Studna z Dražkovic u Pardubic: komplexní archeologická a archeobotanická analýza (The well from DraIkovice by Pardubice:complex archaeological and archaeobotanical analysis). - In: J. Beneš - P. Pokorný (eds). – Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s.285-330.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace