EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Jarmila Skružná

2017-dosud

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Téma disertační práce: Užitkové rostliny klášterních zahrad, jejich význam a identifikace v archeobotanice a historických pramenech. Školitel: Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2016–2019

Vedení mezinárodního projektového týmu Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! v rámci programu Erasmus+ zaměřeného na přístupnost botanických zahrad se zřetelem na návštěvníky se specifickými potřebami

2015–2016

Manažerka projektu v rámci programu Erasmus+ „De cultura hortorum“. Pěstujeme nejen rostliny, ale kultivujeme i širokou veřejnost. Aktivity Botanické zahrady hl. m. Prahy na poli vzdělávání dospělých na modelovém příkladu zvyšování atraktivity sbírky léčivých rostlin.

2004–2005

Specializační program celoživotního vzdělávání „Léčivé rostliny“, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

1994–dosud

Botanická zahrada hl. m. Prahy, hlavní pracovní poměr, t.č. jako vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky

1989–1994

Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor Ochrana životního prostředí, Benátská 2, Praha 2 Studium uzavřeno státní zkouškou

1985–1989

Gymnázium Nad Alejí Nad Alejí 1952, Praha 6 Studium uzavřeno maturitou

Obor vědeckého zájmu

V rámci studia se věnuji historické etnobotanice a archeobotanice se zaměřením na studium rostlinných makrozbytků se zvláštní pozorností ke studiu užitkových rostlin, jejich využití a změnám sortimentu ve středověku a raném novověku. Jako kurátorka BZP spravuji kolekci užitkových rostlin mírného pásma, věnuji se přednáškové a další pedagogické činnosti. Mj. se zabývám otázkou přístupnosti botanických zahrad s důrazem na návštěvníky se specifickými potřebami. Jsem spoluautorkou řady výstav a workshopů, vědeckých i populárně zaměřených publikací.

Publikace (výběr)

 • Skružná J., 2019: Vyobrazení mandragory lékařské (Mandragora officinarum) na náhrobku Alžběty Johanny Westonie v mezioborových souvislostech, Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia 8, Praha.
 • Skružná J., (ed.), 2019: Botanical Garden: COME IN! Visitors with Special Needs in Botanical Gardens. Methodology. Prague Botanical Garden, Czech Republic, ISBN 978-80-88312-02-4.
 • Kočár, P., Kočárová, R., Skružná, J., Petr, L., Myšková, E. 2018: Plasy - areál kláštera. Jímka v ambitové chodbě prelatury. Zpráva o výsledcích environmentálních analýz, výzkumná sezóna 2017.
 • Skružná J., 2015: Léčivé rostliny ve středověkých klášterních zahradách. Zahradnictví 2/2015, pp. 48–49, ISSN 1213-7596.
 • Skružná J. , Vilhumová I., Prokopová L., 2015: Výroční zpráva 1996–2015. 20 let práce v Botanické zahradě hl. m. Prahy pro návštěvníky se speciálními potřebami se zvláštním zřetelem ke zrakově postiženým, Praha.
 • Prokopová L. & Skružná J., 2015: Informations systems for people with special needs in Prague Botanic Garden. Thaiszia, J. Bot. 25 (Suppl. 1): 23-25., ISSN 1210-042

Konference (výběr)

 • Kosňovská J., Beneš J., Skružná J., 2019: What would have been the archaeobotanical signals of luxury status of the site without discovering the Americas? The case of Prague Castle in the Early Modern period and ethnobotanic meaning of the new useful plants. International Workgroup for Palaeoethnobotany, Lecce, Italy.
 • Skružná J., Kočár P., Waldmannová M., Petr L., Kočárová R., Myšková E., Kaupová S., 2019: Odpadní jímka z prelatury kláštera v Plasích - výsledky environmentálních analýz a archeologického výzkumu. Konference environmentální archeologie, Brno, Česká republika.
 • Skružná J., et al., 2019: From the exhibition A touch of nature to international project Botanical garden:COME IN! From the margin of attention to the great interest. International Conference on Accessibility„Botanical garden: A green world for everyone!Educational activities for visitors with special needs in green spaces, Poznań, Poland.
 • Skružná J., Novozámská E., Balaštíková A., Lorencová K., Kebert T., 2019: Exhibitions for all senses -Innovative educational methods and the issue of accessibility of botanical gardens to the general public including visitors with special needs. International Conference on Accessibility„Botanical garden: A green world for everyone!Educational activities for visitors with special needs in green spaces, Poznań, Poland.
 • Lorencová K., Suchomelová M., Skružná J., 2018: Tradiční úloha rostlin v milostném životě našich předků: etnobotanické fondy Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. In: ČÍHAL, Petr, ed. Erotika v lidové kultuře. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017, s. 99 – 114.
 • Skružná J., 2017: Medieval Monastic Gardens as Objects of Interdisciplinary Research: Assortment of Useful Plants in Medieval Monastic Gardens in Contemporary sources. Zahradní dědictví (Obnova – péče – prezentace), mezinárodní konference ICOMOS/IFLA, Praha a Kroměříž, Česká republika.
 • Skružná J., Lorencová K., 2015: Léčivé rostliny ve sbírkách Botanické zahrady hl. m. Prahy. Mezinárodní konference Léčení a lidové léčitelství, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury.
 • Skružná J., Prokopová L., 2015: Activities for visitors with special needs in Prague Botanical Garden. Eurogard, Workshop Communities in Nature. Growing the Social Role of Botanic Gardens. Praha, Průhonice.
 • Prokopová L.,Skružná J., 2015: Information systems for people with special needs in Prague Botanical Garden. Mezinárodní konference
 • Skružná J., 2014: Léčivé rostliny ve sbírkách Botanické zahrady hl. m. Prahy. Medzinárodná konferencia o liečivých rostlinách v terapeutickej praxi. Stará Ĺubovňa, Slovensko.
 • Skružná J., 2012: European medicinal plants from a historical point of view and their place in medieval monastery gardens. The 6th European Botanic Gardens Congress, Chios, Řecko.
 • Skružná J., 2012: Information systems for people with special needs in Prague Botanical Garden. The 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, Řecko.

Pedagogická činnost (výběr)

 • 7. 2. 2019 Ptačí zpěv v zahradě rajské. Symbolika středověkých maleb.
 • 24. 1. 2019 Symbolika rostlin. Rostliny Bible.
 • 5. 9. 2018 „Užitkové rostliny středověkých klášterních zahrad. Klášterní zahrady jako objekt interdisciplinárního výzkumu“, NPU Zlatá Koruna,
 • 30. 5. 2018 „Za zdmi plaského kláštera. Procházka nejen barokní klášterní zahradou“, Státní okresní archiv Plzeň - sever, Plasy.
 • 15. 3. 2018 „Za zdmi plaského kláštera aneb Klášterní zahrady jako objekt interdisciplinárního výzkumu, BZ hl.m. P.
 • 11. 2017 „Jablíčka lásky a zázračný kořen mandragory. Použití mandragory lékařské (Mandragora officinarum) v mezioborových souvislostech“, Psychiatrická léčebna Praha – Bohnice. Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti,  ČLS JEP; LXIV. sympozium z historie farmacie
 • 31. 10. 2018 KRAJINA – KLÁŠTER – ZAHRADA Klášter v krajině, zahrada v klášteře.
 • Skružná J., Roubalová A., 2016: Rostlinné drogy a rizika spojená s jejich užíváním – etnobotanické užití rostlinných drog s přihlédnutím k vývoji současné drogové scény u nás. Krajský úřad Středočeského kraje Praha.
 • Skružná J., Foltýn D., 2015: Léčivé rostliny ve středověkých klášterních zahradách s přihlédnutím k historickému vývoji zahrad Broumovského kláštera. Letní škola Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR,v.v.i, Broumov.

Výstavy (výběr)

 • Skružná J. a kol., 2019: Never Alone: The Secrets of Symbiosis, Botanická zahrada Univerzity A. Mickiewicze, Poznań, Polsko.
 • Skružná J. a kol., 2018: Nikdy nejsi sám aneb Tajemsví symbiózy. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha, Česká republika.
 • Foltýn D., Mašková P., Skružná J., 2013: Interaktivní panel Léčivé rostliny ve středověkých klášterních zahradách. Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Valdštejnská jízdárna, NG, Praha.
 • Chvosta E., Kopecký E., Kovaříková H., Skružná J., 2012:Kamélie sestra čaje. Konírna Trojského zámku, Galerie hl. m. Prahy, Praha.
 • Skružná J. et. al, 2014: Jedovaté rostliny. Spoluautorka konceptu výstavy, Botanická zahrada hl. m. Prahy

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace