EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Jana Janáková

1995–1998

Bakalářské studium na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (obhájené v září 1998 bakalářskou prací "Directing succession: experimental sowing and transfer of vegetation into an abandoned field", školitel Prof. J. Š. Lepš).

1998–2001

Magisterské studium, studijní program Geobotanika. Magisterská diplomová práce řešena pod vedením školitele Prof. J. Š. Lepše ("Directing succession: acceleration of old field succession using turf and soil translocation. Obnova druhově bohatých luk na orné půdě: vliv iniciální druhové diverzity").

od 2001

Doktorské studium na Katedře botaniky Biologické/Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Botanika. Řešena disertační práce "Možnosti fytolitové analýzy v archeobotanice a paleoekologii", školitel Dr. J. Beneš.

2002–2003

Částečný úvazek na Správě chráněné krajinné oblasti Broumovsko, specializace: botanik.

2005–2010

Mateřská „dovolená“.

od 2003

Správa CHKO Blanský les, botanik.

Studijní pobyty

1999–2000

Studijní stáž na Novém Zélandu při Department of Conservation, Tongariro/Taupo Conservancy, Turangi: spolupráce na realizaci a plánování odborných projektů zaměřených na botanický výzkum pralesních a horských ekosystémů Tongariro National Park a Kaimanawa Forest Park (6 měsíců).

Obor vědeckého zájmu

Ekologie rostlinných společenstev, regionální floristika, ochrana přírody, paleoekologie a archeobotanika: aplikace fytolitové analýzy.

Ostatní aktivity

 • člen České botanické společnosti, člen výboru jihočeské pobočky ČBS

Publikace a účast na vědeckých konferencích

 • Kailová, J. 1997. Directing succession: Experimental transfer of blocks of meadow vegetation into abandoned field. Conference Abstracts – IAVS´97 Symposium, 18-23 August 1997, České Budějovice. p. 46 – 47. [poster]
 • Kailová, J. 1998. Directing succession: experimental sowing and transfer of vegetation blocks into an abandoned field. Studies in Plant Ecology. 20. Abstracts from the 41st IAVS Symposium, 26-31 July, 1998, Uppsala. p. 19. [poster]
 • Kailová, J. 2000. Directing succession: experimental sowing and transplantation of vegetation into an abandoned field. In: White, P.S., Mucina, L., Lepš, J. & van der Maarel E. [eds.] Vegetation science in retrospect and perspective. Proceedings of the 41th Symposium of IAVS, Opulus Press, Uppsala, pp. 71-75.
 • Kailová, J. 2000. Restoration of species-rich grassland on ex-arable land: patterns of colonisation in newly-created habitat. British Ecological Society Winter and Annual General Meeting, Programme and Abstracts, University of Birmingham, p. 19. [přednáška]
 • Lepš, J., Brown, V.K., Diaz Len, T.A., Gormsen, D., Hedlund, K., Kailová, J., Korthals, G.W., Mortimer, S.R., Rodriguez-Barrueco, C., Roy, J., Santa Regina, I., van Dijk, C. van der Putten, W.H. 2001. Separating the chance effect from other diversity effects in the functioning of plant communities. Oikos, 92: 123-134.
 • Janáková J., Filipová M. & Weiterová I. 2007. Flóra a vegetace mokřadů a rašelinných luk NPR Brouskův mlýn: historie a současnost. Konference ČBS, poster.
 • Lepší M., Hesoun P. & Janáková J. 2007: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – okrotice bílá. – In: Chán V., Lepší M. et Lepší P., 2009: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janáková J. & Kubešová M. 2009: Orobanche alsatica Kirschleger – záraza alsaská. – In: Lepší M. et Lepší P., 2009: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janáková J. 2010: Botrychium lunaria (L.) Sw. – vratička měsíční. – In: Lepší M. et Lepší P., 2010: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Grulich V., Janáková J. & Paulič R. 2010: Triglochin palustre L. – bařička bahenní. – In: Lepší M. et Lepší P., 2010: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janák R., Janáková J. & Čutka V. 2010: Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) na jihu jižních Čech., s. 8–9. In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR.
 • Janáková J. 2011: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – medvědice lékařská, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – bahnička jednoplevá, Epipactis palustris (L.) Crantz – kruštík bahenní, Orchis mascula L. – vstavač mužský. – In: Lepší M. & Lepší P., 2011: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janáková J. 2012: Malaxis monophyllos (L.) Sw. – měkčilka jednolistá. – In: Lepší M. et Lepší P., 2012: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janáková J. et Janák R. 2013: Muscari botryoides – modřenec širolistý. – In: Lepší M. et Lepší P., 2013: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy.
 • Janáková J. 2013: Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Prstnatec fuchsův, Orchis mascula L. – vstavač mužský, Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard – vemeník dvoulistý, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – vemeník zelenavý. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace