EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

 • Specializace a projekty:

  Antropologie, Bioarcheologie
 • email:erpruchova@gmail.com
 • telefon:+420 389 036 309

Mgr. Erika Průchová

2019-dosud

Doktorské studium na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Téma dizertační práce: Archeothanatologie v prostředí české archeologie. Školitelka: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

2008–dosud

Nezávislý antropolog (OSVČ)

2007–2018

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlově v Praze. Téma dizertační práce: Tafonomie lidských kosterních ostatků. Školitel: doc. Mgr. Viktor Černý, Dr. Studium nedokončeno.

2004–2006

Magisterské studium na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Antropologie populací minulosti. Studium ukončeno státní zkouškou.

2002–2005

Magisterské studium na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Archeologie. Studium ukončeno státní zkouškou.

Obor vědeckého zájmu

Tafonomie lidských ostatků, archeologie smrti, rekonstrukce pohřebního ritu, vícečetné hroby z válečných a epidemických období, exkavační metody.

Publikace (výběr)

 • Průchová E, Chroustovský L, Kacl P. 2017: Maximizing skeletal data collection in commercial archaeology. International Journal of Osteoarchaeology 27: 527 - 536.DOI: 10.1002/oa.2573 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.2573/full).
 • Kacl P, Průchová E. 2017: Komplex zaniklých hřbitovů v Praze – Karlíně. Archeologia historica42 (1): 7 – 23. (DOI: 10.5817/AH2015-2-18).
 • Pankowská A, Průchová E, Moník M, Nováková M. 2014: Taphonomy of cremation burials: excavation and deposition bias in bone preservation. Fines Transire 23: 223–231.
 • Trefný, M. – Krištuf, P. – Průchová, E. – Chroustovský, L. 2012: Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice. Körpergrab aus der jüngeren Römerzeit aus Ctiniowes, Lkr. Leitmeritz. In: Černá, E. – Kuljaceva Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2009 – 2010, Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 71–84. (ISBN 978-80-86531-11-3).
 • Chroustovský L, Průchová E. 2011: Classification of Post-medieval Secondary Mortuary Practices and Disturbances. Interdisciplinaria Archaeologica, Volume II, Issue 1/2011, 55–62.
 • Daněček D, Průchová E, Turek J. 2009: Žárový pohřeb kultury zvoncovitých pohárů v sídlištním kontextu z Velkých Přílep, okr. Praha-západ. Archeologie ve středních Čechách 13 (1): 173–194.
 • Průchová E, Chroustovský L. 2009: Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep. Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu. (Sépulture multiple de l'Age de bronze ancien à Velké Přílepy (Bohême centrale). Contribution à l'étude de la taphonomie, de l´origine et de la raison d´un complexe funéraire.). Archeologické rozhledy 61: 77–100.
 • Průchová E. 2007: Pohřby nedospělých jedinců u kostela sv. Bartoloměje v Plzni. Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV 42: 153–161.

Konference (výběr)

 • Krištuf P, Švejcar O, Průchová E. 2019. Kolektivní hrobka únětické kultury z Chleb (okr. Nymburk). 26. medzinárodné sympózium Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku. 21. – 24.10.2019, Modra.
 • Kacl P, Průchová E. 2014. Military mass graves from Prague-Karlin. Paper presented at 20th European Association of Archaeologists (EAA). Annual Meeting. Session The archaeology of late medieval and early modern mass graves. Istanbul, 10.–14.9.2014.
 • Pankowská A, Průchová E, Nováková M. 2013. Assessment of volume and fragmentation degree of Roman cremation burials using Computed Tomography (CT) and standard techniques.
 • Průchová E, Mudra P, Daněček D, Smíšek K, Chroustovský L. 2012. Spatial distribution of selected features of the early post-medieval cemetery at Hostivice. 18th European Association of Archaeologists (EAA). Annual Meeting. Session Death and burial in post-medieval Europe. Helsinki, 29.8.–1.9.2012.
 • Chroustovský L, Průchová E. 2012. Classification of post-medieval secondary mortuary practices and disturbances. 18th European Association of Archaeologists (EAA). Annual Meeting. Session Death and burial in post-medieval Europe. Helsinki, 29.8.–1.9.2012.
 • Pankowská A, Průchová E, Heřman M, Droberjar E. 2012. Užití zobrazovacích technologií při analýze žárových hrobů: srovnání mikro-exkavace s počítačovou tomografií (CT) na případu dvou kremací z doby římské na lokalitě Jevíčko-předměstí. Počítačová podpora v archeologii. Loket nad Ohří 23.–25.5.2012.
 • Průchová E, Daněček D, Smíšek K. 2011. Prostorová distribuce jedinců v závislosti na demografických parametrech na pohřebišti v Hostivici. Archeologie & antropologie, Národní muzeum, Praha, 16. listopadu 2011.
 • Průchová E, Chroustovský L. 2009. La sépulture multiple de Velké Přílepy (Age du Bronze ancien, République Tchèque). Contribution à l´interpretation de l´origine d´un complexe funéraire à partir des données de terrain et de la taphonomie. Communication orale à la XXIXème colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française: Biologie, environnement et comportement des populations humains: Passé, Présent, Futur, 27–30 Mai, 2009, Bordeaux, France.
 • Sosna D, Sládek V, Galeta P, Rídl J, Průchová E. 2006. Mortuary rituals at an early bronze age site in the Czech Republic. Paper presented at the 71st annual meeting of the Society for American Archaeology, April 26-30, 2006, San Jun, Puerto Rico.

Pedagogická činnost (výběr)

 • UAR/7UFAÚvod do fyzické antropologie
 • UAR/7AAMAplikace antropologických metod

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace