EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Alžběta Čejková

1998–2002

Jihočeská univerzita v ČB – Biologická fakulta: bakalářský obor Biologie. Bakalářská práce: Vliv mortality stromů na strukturu bylinného patra olšiny Na bahně, školitelka doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.

2002–2004

Jihočeská univerzita v ČB – Biologická fakulta: magisterský obor Botanika. Magisterská práce: Dendrochronologická analýza Picea abies na transektu nadmořské výšky ze Šumavy a Šumavského podhůří, školitel Ing. Tomáš Kyncl.

od 2004

Jihočeská univerzita v ČB – Biologická/Přírodovědecká fakulta: doktorandský obor Botanika. Téma: Dendrochronologie vybraných autochtonních dřevin na gradientech prostředí, školitel Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

od 2005

Zaměstnána v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie BF JCU, odborná vědecká pracovnice.

Obor vědeckého zájmu

Dendrochronologie, členka České botanické společnosti.

Publikace

  • Kolář, T. et Čejková, A. (2007): Dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí tvrze v zaniklé obci Býšov. – Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 19, České Budějovice 2006.
  • Čejková, A. et Kolář, T. (2006): Analýza významných roků u smrku z oblasti Šumavy. In: Neuhöferová, P. [ed.]: Historie a vývoj lesů v Českých zemích (Forest History and Development in the Czech Countries), ČZU FLE katedra pěstování lesů, správa NP a CHKO Šumava, Národní zemědělské muzeum v Praze, Státní oblastní archiv Třeboň a Kašperkohorské městské lesy, s.r.o.
  • Beneš, J., Kolář, T. et Čejková, A. (2006):Xylotomic and dendrochronological anlyses in archaeology: Changes in the composition type of wood in Prague and in Southern Bohemia. In: Hašek, V., Nekuda, R. et Ruttkau, M. [eds]: Ve službách archeologie VII. – Muz. a vlastivědná spol. Brno, Geodrill Brno, Geopek Brno, Archeologický ústav AVSR Nitra. Brno.
  • Kolář, T., Kyncl, T. et Čejková, A. (2005): Využití jedlového dřeva v dřevěných konstrukcích historických staveb. – sborník referátů konference Jedle bělokorá 2005 (European Silver fir – 2005), ČZU FLE katedra pěstování lesů a správa NP a CHKO Šumava, Srní 31.10. – 1.11. 2005

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace