EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Ing. Aleš Bezděk Ph.D.

1988-1993

Studium na Agronomické fakultě VŠZ Brno, obhájena diplomová práce na téma “Střevlíkovití (Carabidae) jako škůdci jahod”, školitel Prof. Jindra Dušek

1993–2000

Doktorské studium na Biologické fakultě JU v Českých Budějovicích, obhájena dizertační práce “Bionomické strategie střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v izolovaných mokřadech”, školitel Doc. Karel Spitzer

1997–1998

Přerušení doktorského studia výkonem civilní vojenské služby v Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích

1994–2000

Odborný pracovník v Entomologického ústavu AV ČR

2000 – 2004

Odborný asistent na BF JU, od 2005 učí na smlouvu o dílo, vede cvičení ze Zoologie bezobratlých a terénní exkurze I a II, spolupodílí se na přednáškách Ekologické invaze

od 2000

Vědecký pracovník v Entomol. ústavu AV ČR

Obor vědeckého zájmu

  • taxonomie brouků čeledi Scarabaeidae, především tribu Diplotaxini starého světa
  • entomofauna rašelinišť
  • entomofauna na invazních rostlinách

Ostatní aktivity

  • člen České botanické společnosti a České společnosti entomologické
  • od roku 2000 člen výboru ČSE

Publikace

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace