EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Head of LAPE
Manager PAPAVER

Jaromír Beneš, Assoc. Prof. Dr.

Jaromír Beneš (Assoc. Prof. PhDr., Ph.D.) is an archaeologist and archaeobotanist, director of the laboratory and lectuer in landscape archeology and archaeobotany. His specialisations are the study of deforestation processes in the Holocene, wood and charcoal analysis, field archaeology and the origins of agriculture. He leads courses in archaeobotany and about the history of landscape development. He is director of the non-profit company Archeos.

Publications

1. Beneš, J. 1983: Der Korb in der Urzeit und im Mittelalter. In: III.Internationale archäologische Studentenkonferenz Pécs, 111-119. Budapest.

2. Beneš, J. 1987: Das Knovízer Gehöft in Liptice. In: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas (Symposium Liblice 1985), 231-235. Praha.

3. Beneš, J. - Koutecký, D. 1987: Die Erforschung der Mikroregion Lomský potok - Probleme und Perspektiven. In: E. Černá (ed.): Archaeo¬logische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten (Symposium Most 1986), 31-38. Prag.

4. Beneš, J. 1988: Malé únětické pohřebiště v Jenišově Újezdě a otázka nekompletnosti pohřební populační skupiny. In: M.Dočkalová (ed.), An¬tropofagie a pohřební ritus doby bronzové, 31-42. Brno.

5. Beneš, J. 1989: Reprezentativnost mobilní části archeologických kultur ve srovnání s etnografickými prameny – Representativity of the mobile components of archaeological cultures in comparison with ethnographic sources, Archeologické rozhledy XLI, 629-649.

6. Beneš, J. 1990: Potřebujeme novou střechu: Profesní sdružení archeologů, Archeologické fórum 1, 39-41.

7. Beneš, J. et al. 1991: Byla či nebyla v Čechách keltská invaze?, Archeologické fórum 2 (1991), 100-108.

8. Beneš, J. 1990: The small burial site from the Early Bronze Age in Jenišův Újezd: Comments on the deficient character of the popula¬tion groups in the archaeological - anthropological picture, Anthropologie XXVIII/2-3, 137-147.  0.654

9. Beneš, J. - Klír, P. 1990: Determination of Blood Groups at the Burial Site in Jenišův Újezd: Results and Discussion, Anthropologie XXVIII/2-3,144-147. 0.654

10. Beneš, J. 1991: Benutzung der Korrelationskarten beim Studium der Siedlungskontinuität und - diskontinuität am Beispiel in der Mik¬roregion Lomský potok in Nordwest-Böhmen,  Veröffentlichungen des Museums für Ur - und Frühgeschichte Potsdam 25/1991, 55-64.

11. Beneš, J. 1991: Neolitické sídliště v Hrdlovce-Lipticích. Předběžná zpráva o výzkumu v letech 1987-1989, Archeologické rozhledy 43, 29 - 46.

12. Beneš, J. 1991: Open-cast pelosiderite mining at Jenišův Újezd, NW Bohemia, in the iron age, Archeologické rozhledy 43, 328. (abstrakt only)

13. Beneš, J. 1991: A Neolithic settlement site at Hrdlovka-Liptice. (Excavation 1987-1990). In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Isttitute of Archaeology, Prague, 75-79.(reference na WOS)

14. Beneš, J. 1991: Použití korelačních map při studiu sídelní kontinuity a diskontinuity: Příklad Lomského potoka v SZ Čechách, Študijné zvesti (Nitra) 27, 47 - 63.

15. Beneš, J. 1991: The Lomský-potok project: investigation of prehistoric settlements of a micro-region with large scale soil transfers. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990, 178 - 184.

16. Beneš, J. 1991: Most and the Lomský potok project. In: Průvodce exkursemi světového kongresu v Bratislavě., Bratislava., 40-42.

17. Beneš, J. - Kuna, M. - Peške, L. - Zvelebil, M. 1992: Rekonstrukce staré kulturní krajiny v severní části Čech: československo-britský projekt po první sezóně výzkumu, Archeologické rozhledy 44, 337 - 342.

18. Beneš, J. - Dobeš, M. 1992: Eine schnurkeramische Gräbergruppe und ein Objekt der Kugelamphorenkultur aus Hrdlovka (NW Böhmen), in: M. Buchvaldek - Ch. Strahm (eds.), Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik (Schnurkeramik symposium 1990), Praehistorica 19 (UK Praha), 67 - 79.

19. Beneš, J. - Brůna,V. 1993: Má krajina paměť ? In: Archeologie a krajinná ekologie., 37 - 46. Most.

20. Beneš, J. - Brůna, V. - Křivánek,R. 1993: The changing landscape of North-West Bohemia during the last two centuries, Památky archeo¬logické 84, 142-149.

21. Beneš, J. 1993: Záchranný archeologický výzkum v kostele sv.Jakuba v Prachaticích, Výběr z prací členů historického klubu, 273 - 274.

22. Beneš, J. 1993: Ke koncepci krajinné archeologie - On the concept of landscape archaeology, Archeologické rozhledy 45, 404-417.

23. Zvelebil, M. - Beneš, J. - Kuna,J. 1993: Ancient landscape reconstruction in north Bohemia, Landscape and settlement programme - Projekty rekonstrukce krajiny v severních čechách - Krajina a síd¬la, Památky archeologické 84, 93-95.

24. Beneš, J. 1994: New ideology versus taphonomy: A case study of Czech Corded Ware in an erosional landscape, in: P. Siemen (ed.), A - horizon: Fiction or fact? Conference Hovborg 1994. Esbjerg.

25. Beneš, J. 1994: Regionální archeologický výzkum Prachatického muzea v roce 1993 a 1994: Evidence, dokumentace a záchrana kulturního dě¬dictví, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 1, 105-110.

26. Beneš, J. - Parkman, M. 1994: Staroprachatická sídlení aglomerace v pravěku a v raném středověku, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 1, 36 - 53.

27. Beneš, J. 1994: I.etapa záchranného archeologického výzkumu na vimperském hradě, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 267-268.

28. Beneš, J. 1994: Pěšky nebo za vozem? Poznámky k ekonomii nositelů kultury se šňůrovou keramikou, Archeologické rozhledy 46, 627-629.

29. Beneš, J. – Brůna, V. (eds.) 1994: Archeologie a krajinná ekologie. Most.

30. Beneš, J. 1995: Les a bezlesí. Vývoj synantropizace české části Šumavy - Wald und abgerodete Landschaft. Die Entwicklung der synanthropischen Processe in böhmischen Teil des Böhmerwaldes, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 3, 11-33.

31. Beneš, J. 1995: Erosion and accumulation processes in the late holocene of Bohemia, in relation to prehistoric and mediaeval landscape occupation. In: M.Kuna - N.Venclová (eds.): Wither archaeology ? Papers in honour Evžen Neustupný, Praha., 133-144.

32. Beneš, J. 1995: Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1995, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 2, 159-165.

33. Beneš, J. 1995: Výzkum pozůstatku městského opevnění Prachatic, Výběr. Časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech 32, 51-53.

34. Beneš, J. - Kubů, F. - Török, J.1995: Soubor militárií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, Archeologické rozhledy 47, 461-480.

35. Beneš, J. 1995: Netolice v počátcích českého státu. Přemyslovci, Slavníkovci (?) a český jihozápad, Výběr. Časopis pro vlastivědu jižních Čech 33, 8 - 13.

36. Beneš, J. 1995: Erozní a akumulkační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah ke tvorbě niv, in: R.Květ (ed.), Niva z multidisciplinárního pohledu (sborník abstraktů), Brno, 59-60.

37. Beneš, J. 1995: Deset let archeologického výzkumu zemědělského pra¬věku v povodí Lomského a Loučenského potoka v severozápadních Čechách (1983 - 1992), in: J.Blažek - P.Meduna (eds.), Archeolo¬gické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, 63 - 80. Most.

38. Beneš, J. 1996: Letecký průzkum archeologických památek a sídelních útvarů na Prachaticku - Aerial survey of archaeological sites, historical settlements and trade roads in the Prachatice region, Archeologické rozhledy 48, 247-249, 285-286.

39. Beneš, J. 1996: Bemerkungen zur Entwicklung der Landschaft Süd-und Westböhmischen in der Bronzezeit, in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 5.Treffen, Sulzbach-Rosenberg.

40. Beneš, J. 1996: The synantropic landscape history of the Šumava Mountains (Czech side), Silva Gabreta 1, 237-241.

41. Prach, K. - Štech, M. - Beneš, J. 1996: Druhotné bezlesí - opomíjená složka biodiversity Šumavy - Secondary grassland - a neglected component of biodiversity in the Šumava Mts., Silva Gabreta 1, 243-247.

42. Beneš, J. 1996: Dělostřelecká baterie z raného novověku u Těšovic na Prachaticku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, č. 1, 53-54.

43. Beneš, J. - Lutovský,M. 1996: Archeologický záchranný výzkum mohyly ve Vitějovicích, Výběr: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 50-52.

44. Beneš, J. - Brůna, V. - Křivánek, R. 1996: Změny mostecké krajiny za poslední dvě staletí, in: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes., 301-305. Most.

45. Beneš, J. 1996: Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1996 - Forschungen der archäologischen Arbeitstätte des Prachatitzer Museums im Jahre 1996, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 3, 273-278.

46. Beneš, J. 1996: Archeologický a archeobotanický výzkum pozdně středověkého vodovodního díla z Prachatic – Archäologische und archeobotanische Erforschung des spätmittelalterlichen Wasserleitungswerkes in Prachatitz, Zlatá stezka 3, 158-181.

47. Zvelebil,M. - Beneš, J. 1997: Theorising Landscapes: the Concept of Historical Interactive Landscape, in: J.Chapman - P.Dolukhanow (eds.), Lanscape in flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Colloquia Pontica 3., s. 23 - 40. Oxbow Books.

48. Beneš, J. 1997: Fenomén času v archeologii - The phenomenon of time in archaeology, Archeologické rozhledy 49, 231-242.

49. Beneš, J. 1997: Siedlungshistorische Zonen im böhmischen Teil des Böhmerwaldes, in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 6. Treffen, Hluboká nad Vltavou, 94 - 97. Espelkamp.

50. Beneš, J. 1997: New ideology versus taphonomy: A case study of Czech Corded Ware in an erosional landscape, in: Siemen, P. (ed.), A-horizon: Fiction or fact? International symposium in Jutland 1994, Arkaeologiske Rapporter 2, 23-29. Esbjerg.

51. Beneš, J. 1997: Tier- oder Handwerkerbestattungen ? Ein Beispiel zweir Únetitzer Objekte in Hrdlovka (NW-Böhmen), in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 7. Treffen, Landau an der Isar, 130-134. Espelkamp.

52. Beneš, J. - Lutovský, M. 1997: Mohylovité útvary u Nebahov na Prachaticku, Výběr 34, 219 - 221.

53. Beneš, J. 1998: Keramika, ornice a reliéf. Výzkum polykulturního osídlení v Kozlech, o.Louny (SZ Čechy) - Ceramics, ploughzone and relief. Field research into settlement activity near village of Kozly (NW Bohemia), Archeologické rozhledy 50, 170-191.

54. Beneš, J. – Hrabáková, K.  1998: Průzkum relikviáře sv. Inocence v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku, Zprávy památkové péče LVIII / 3, 89 – 90.

55. Beneš, J. - Kaštovský, J. 1998: Význam analýzy druhového spektra rozsivek (Bacillariophyceae) pro archeologii - The use of diatom analysis (Bacillariophyceae) in archaeology, Archeologické rozhledy 50, 845 - 850.

56. Beneš, J. - Kaštovský, J. - Majer, A. 1998: Pozdně středověká štola ve Vimperku: příspěvek archeobotaniky rozsivek k určení funkce vodovodního díla - A Late Medieval Adit in Vimperk, Czech Republic: Archaeological and Diatom Analysis, Archeologické rozhledy 50, 851 - 861.

57. Beneš, J.- Kočár, P. - Suchá, R. 1998: Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů - Belege der Fernkontakte im mittelalterlichen Europa aufgrund der mittelalterlichen Funde, Archaeologia historica 23, 285-293.

58. J. Beneš – A. Stejskal – V. Ouroda 1998: Historická krajina Netolicka. Prachatice.

59. Beneš, J. - Zvelebil, M. 1999: Historical interactive landscape in the hearth of Europe: A case of Bohemia, in: J.Ucko - R.Layton (eds.), Archaeology and anthropology of landscape. Routledge. London - New York, 73-93.

60. Kaštovský, J. - Kočár, P. - Kočárová, R. - Pokorný, P. - Beneš, J. - Starec, P. 1999: Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského - Vorläufige Erkenntnisse von Wasserläufen auf dem Gebiet der Prager Alt-und Neustadt, Archaeologica historica 24, 143 - 150.

61. Beneš, J. - Hrubý, P. - Michálek, J. - Parkman, M. 1999: Kamenná hrazení na Hořejším vrchu a vrchu Kokovci u Vlachova Březí. Příspěvek ke studiu agrární krajiny Šumavského podhůří. - Die Steineinfiedungen an den Bergen Hořejší vrch und Kokovec bei Wällischbirken. Ein Beitrag zum Studium der Agrarlandschaft im Vorfeld des Böhmerwaldes, Zlatá stezka. Sborník Prachatic¬kého muzea 6, 273-298.

62. Beneš, J. 1999: Starobronzové pohřebiště s objekty zvláštního charakteru z Hrdlovky, severozápadní Čechy - Die altbronzezeitliche Grabstätte mit Objekten besonderen Charakters aus Hrdlovka, NW-Böhmen, in: P.Čech (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, s.45-75.

63. Beneš, J. 1999: Orlík nad Vltavou (okr. Písek) - výzkum parkánu - Orlík nad Vltavou (Bez. Písek) - Erforschung des Zwingers,  Zprávy ČAS 38, Archeologické výzkumy v Čechách 1998, 15.

64. Beneš, J. 1999: Český Krumlov, měšťanský dům na Latránu 55 - výzkum dvorku a studny - Český Krumlov/Krummau, der Bürgerhaus Nr. 55 auf dem Latran - Erforschung des Hofes und des Brunnens, Zprávy ČAS 38, 16-17.

65. Pokorný, P. – Beneš, J. – Kočárová, R. – Kočár, P. – Kubečková, K. – Kaštovský, J. 1999: Postmedievální archeobotanika v Praze = Postmedievale Archäobotanik in Prag, Zprávy ČAS 38, 20-21.

66. Kyncl, T. - Beneš J. et al. 1999: Dendrochronologické datování historických staveb. Mezinárodní dendroekologický letní kurz. Sborník. Praha. p 21-26.

67. Kyncl, T. – Beneš, J. et al. 2000: Dendrochronologické datování dvou historických krovů na Prachaticku = Dendrochronologische Datierung zweier historischer Dachstühle im Kreis Prachatice, Zprávy památkové péče 60, 5, Příl., s. LVI

68. Beneš, J. 2000: Holz als Rohstoff - Zwei neue Beispiele aus Böhmen, in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 9. Treffen, Neukirchen b. Hl. Blut, s.183-189. Rahden/Westf.

69. Beneš, J. – Valkony, J. 2000: Praha 5 – Hlubočepy, sídliště kultury s lineární keramikou - Praha 5 – Hlubočepy, Siedlung der Linearbandkeramik, Zprávy ČAS, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 11-12.

70. Beneš, J. 2000: Bečov nad teplou, okr. Karlovy Vary – hláska hradu, Bečov nad Teplou/ Petchau, Bez. Karlovy Vary / Karlsbad, Wachturm der Burg, Zprávy ČAS, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 24.

71. Beneš, J. – Kočár, P. 2000: Novověké obilnářství vsi Lažiště (okr. Prachatice) v Pošumaví na základě archeobotanické makrozbytkové analýzy: Nahý ječmen Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum - středověký relikt nebo novověký výsadek ? – Die neuezeitliche Getreidewirtschaft des Dorfs Lažiště (Kreis Prachatice)im Vorböhmerwaldauf Grund einer archäobotanischen Makrorestanalyse: Die Nacktgerste Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum –mittelalterliches Relikts oder neuzeitliche Pflanzung, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 185-196.

72. Beneš, J. 2000: Xylotomická analýza uhlíků z Němětic u Volyně, in: J. Michálek – M. Lutovský, Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru. Strakonice-Praha (Ústav archeologické památkové péče středních Čech).

73. Beneš, J. 2000: Nástin projektu archeologického parku v Netolicích, hradiště Na Jánu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 218-221.

74. Beneš, J. – Starec, P. 2000: Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy = Panelübersicht der environmentalen Teile von archäologischen Forschungen des Museums der Hauptstadt Prag, Archaeologia historica 25, 435-445.

75. Beneš, J. 2001: Optimální model archeologického terénního pracoviště a správně administrativní změny v Čechách – Der optimale Molell eines archäologisches Terrainarbeitsstelle und die Änderunger der Verwaltungsadministrative in der Tschechischen Republik, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 4.

76. Beneš, J. – Hajnalová, M. – Jankovská, V. – Kaštovský, J. – Kočár, P. – Kyncl, T. – Kočárová, R. – Pokorný, P. – Starec, P. 2001: Archeobotanické analýzy z výzkumu na stavbě hotelu Four Seasons, Praha, Alšovo nábřeží – Archäobotanische Analysen aus der Grabung auf dem Bauplatz des Hotels „Four Seasons Prague“, Aleš-Kai, Prag 1 – Altstadt, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 10-12.

77. Beneš, J. – Kaštovský, J. – Kubečková, K. 2001: Diatomární analýzy středověkých a raně novověkých vodohospodářských zařízení v západních a jižních Čechách v roce 2000: (Gutštejn, Chanovice, Cuknštejn) – Diatomanalysen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen wasserwirtschaftlichen Vorrichtungen in West-und Südböhmen im Jahre 2000 (Guttstein, Bez. Tachov / Tachau, Chanovice, Bez. Klatovy, Cuknštejn / Zuckenstein (Bez. České Budějovice / Budweis), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 13-14.

78. Beneš, J. 2001: Archeologický výzkumu podhradí hradu Rabí v roce 2000 – Archäologische Forschungen in Unterburg von Rabí (Bez. Klatovy / Klattau) im Jahre 2000, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000,19-20.

79. Beneš, J. – Hrubý, P. 2001: Výzkum přemyslovského hradiště Na jánu v Netolicích v roce 2000 – Erforschung des Přemyslidenburgwalls „Na Jánu“ in Netolice (Bez. Prachatice / Prachatitz), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 25-27.

80. Beneš, J. 2001: Výzkum horního hradu v Bečově nad Teplou v roce 2000 – Erforschung der oberen Burg in Bečov nad Teplou / Petschau (Bez. Karlovy Vary / Karlsbad), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 30-31.

81. Beneš, J. 2001: Výzkum parkánu v Prachaticích – Erforschung des Zwingers in Prachatice / Prachatitz, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 34-35.

82. Beneš, J. – Pokorný, P. 2001: Odlesňování východočeské nížiny v posledních dvou tisíciletích: Interpretace pyloanalytického záznamu z olšiny Na bahně, okr. Hradec Králové – Deforestation of East-Bohemian lowland during the last two millenia: Interpretation of pollen record from the site „Na bahně“, Hradec Králové district, Archeologické rozhledy 53, 481-498.

83. Beneš, J. – Hrubý, P. 2001: Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích, okres Prachatice. 1. etapa v roce 2000 – The archaeological excavation of „Na Jánu“ hillfort in Netolice, Prachatice district. 1st season in the year 2000, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 243-258. 

84. Beneš, J. 2001: Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze-Hlubočepích – An LBK Culture Settlement at Prague-Hlubočepy. In: M. Metlička (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000, 87-94. Plzeň (ZČM).

85. Beneš, J. -  Kaštovský, J. -  Kočárová, R.  Kočár, P. -  Kubečková, K. -  Pokorný, P. Starec, P. 2002:  Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms, Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119.1.656

86. Beneš, J.  2002: Martin Gojda: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha 2000 (recenze), Archeologické rozhledy 54, 336-339.

87. Starec, P. – Beneš, J. 2002: Interdisziplinäre Untersuchung des Grabens der mittelalterlichen Fortifikation in Prag. Medieval Europe Basel 2002, Volume 3, 377-382.

88. Beneš, J.  2002: Xylotomické určení dřevěných předmětů z archeologického výzkumu v Chebu, Dominikánské ulici – Xylotomische Bestimmung der Holzgegenstände aus der Archäoligischen Ausgrabung in der Egerer Dominikanergasse (Cheb 2000), Sborník Chebského muzea 2001. 51-56.

89. Beneš, J. 2002: Luk a šíp v pravěku Evropy od neolitu do konce doby bronzové. – The bow and arrow in prehistoric Europe from the Neolithic until the end of the Bronze Age. In:  P. Čech – Z. Smrž (ed.), Sborník Drahomíru Kouteckému, Most 2002., 9-26.

90. Beneš, J. 2002: Xylotomická analýza uhlíků ze sídliště milavečské kultury v Tajanově u Klatov, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVI, 100-101.

91. Dreslerová, D. – Stejskal, A. – Beneš, J. 2003: Historie krajiny severního Prácheňska. Písek. 200s.

92. Beneš, J. 2003: Pravěk a doba slovanská, in: Šumava. Příroda, historie, život. Praha (Baset). ), s. 359-366.

93. Beneš, J. 2003: Dřevěné předměty a makrozbytky ze středověké jímky z Provaznické ulice (Cheb 2002) – Holzgegenstände und Makroreste aus der mittelalterlichen Abfallgrube in der Bindergasse (Eger 2002), Sborník Chebského muzea 2002, 39-44.

94. Beneš, J. 2003: Osídlení a vývoj krajiny, in: Albrecht, J. a kol., Českobudějovicko, Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK, 808pp., s. 76-85.

95. Beneš, J – Chvojka, O. 2003: Bronzová dýka z Pasovska – Ein Bronzedolch aus dem Gebiet von Passau, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, s. 39-41.

96. Beneš, J. – Dreslerová, D. – Kuna, M. (eds.) 2003: Cesty k evropské krajině. Albersdorf (PCL). 114 str.

97. Bayer, T. – Beneš, J. 2004: Středověká terasová pole na Šumavě jako hydropedologický fenomén a archeologický problém - Medieval terraced fields in the Bohemian Forest as a hydropedological phenomenon and problem of landscape archaeology, Archeologické rozhledy 56, s.139- 159.

98. Kuna, M. – Beneš, J. – Dreslerová, D. – Křivánek, R. – Majer, A. – Prach, K. - Tomášek, M. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha (Academia).

99.  Beneš, J. – Hrubý, P. – Kuna, M. 2004: Vyhledávání a vzorkování vrstev, In: Nedestruktivní archeologie.  -- Praha (Academia), 2004,  353-378.

100. Beneš, J. – Prach, K. 2004: Geobotanická indikace v archeologii, In: Nedestruktivní archeoologie.  -- Praha (Academia),  297-303.

101.  Beneš, J. 2004: Xylotomický rozbor konstrukčních dřev a předmětů – Xylotomische Analyse der Hölzernen Konstruktionselemente und Gegenstände aus der Langgasse in Eger, Sborník Chebského muzea 2003, 51–55. 

102.  Beneš, J. – Kypta, J. – Lukešová, A. – Věšínová, K. 2004: Sídliště z doby počátků kultury s lineární keramikou v Praze-Křeslicích – Early linear pottery (LBK) culture settlement at Praha-Křeslice, in: M. Lutovský (ed.), Otázky neolitu a eneolitu 2003, 29-40. Praha (ÚAPPSČ.

103.  Beneš, J. 2004: Palaeoecology of the LBK: Earliest agriculturalist and landscape of Bohemia, Czech Republic, In: A. Lukes – M. Zvelebil (eds.), LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery Culture, BAR International Series 1304, 143-150.

104.  Beneš, J.  – Komárková, V. – Kyncl, T. - Mikolášová, K. – Pokorný, P. 2004: Wells from the Late Roman Iron Age and the Early Medieval Period in Hostivice near Prague, the Czech Republic: Complex archaeobotanical study and reflection of local landscape development, In: R, Buxó – R, Piqué, 13th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Conference abstracts), Girona.

105.  Beneš. J. – Věšínová. K. 2004: Horoměřice-Chotol – polykulturní sídliště a pohřebiště, In: Archeologické výzkumy v Čechách  2003, 6–7. 4. 2004, Národní muzeum Praha.

106.  Beneš, J. 2005: Klimatické změny a environmentální archeologie: poznámky k článku Jana Bouzka – Climatic change in prehistory and environmental archeology, Archeologické rozhledy 57, 529-533.

107.  Beneš, J. 2005: Antrakologická analýza uhlíků ze slovanských zásobních jam ve Statenicích – Anthracological analysis of charcoal from the Early Medieval storage pits from Statenice, Archeologie ve středních Čechách 9, 557-559.

108.  Beneš, J. – Militký, J. 2005: Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr. Pisek), Numismatický sborník 20, 164-165.

109.  Beneš, J. – Jiřík, J. -  Kypta, J. 2006: Sídlištní a hrobové nálezy ze starší doby římské z Prahy-Křeslic (poloha Ke štítu) – Siedlungs- und Grabfunde den älteren römischen Kaiserzeit aus Prag-Křeslice (Flur „Ke štítu“), In: Droberjar, E. - Lutovský, M. (eds.), Archeologie barbarů 2005., 287-311. Praha 2006.

110.  Beneš, J. 2006: Vysokoškolská archeologie v čase tichých proměn, Archeologické rozhledy 58, 159-162.

111.  Beneš, J. – Kolář, T. – Čejková, A. 2006: Xylotomic and dendrochronological analysis in archeology: Changes in the composition type of wood in Prague and in Southern Bohemia, Ve službách archeologie 7 (Brno), 159-169.

112.  Beneš, J. 2006: Změny dřevinné skladby vegetace v české krajině v holocénu na základě paleoekologických analýz – Changes in the woodland vegetation structure of the Bohemian landscape in the Holocéne on the basis of palaeoecological analyses. (Botanical PhD Thesis). České Budějovice. 183 str. 

113.  Beneš, J. – Opravil, E. 2006: Analýza uhlíků z eneolitického výšinného sídliště Hlinsko, In: J. Beneš,  Změny dřevinné skladby vegetace v české krajině v holocénu na základě paleoekologických analýz – Changes in the woodland vegetation structure of the Bohemian landscape in the Holocéne on the basis of palaeoecological analyses. (Botanical PhD Thesis). České Budějovice.

114.  Beneš, J. – Lutovský, M. – Parkman, M. 2007: Výzkum raně středověké mohyly u Vitějovic na Prachaticku – Die Erforschung eines frühmittelalterlichen Grabgügels bei Vitějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 367-383.

115.  Beneš, J. – Chvojka, O. 2007: Archeologie doby kamenné v jižních Čechách: současný stav bádání, in: O. Chvojka (ed.), Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře 8. 11. 2007, České Budějovice, 21-40.

116.  Šebela, L. – Pavelčík, J. – Beneš, J. – Dočkalová, M. – Furholt, M. – Gregor, M. – Kratochvíl, Z. – Komárková, V. – Nývltová-Fišáková, M. – Opravil, E. – Přichystal, A.  – Schenk, Z. – Škrdla, P. 2007: Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury. Brno (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i) 498 s.

117.  Beneš, J. 2008: Antrakologické analýzy v archeologii a paleoekologii – Anthracological analysis in archeology and palaeoecology,  Archeologické rozhledy 60, 75-92.

118.  Petrlíková, V. – Beneš, J. 2008: Antrakologická analýza uhlíků ze sídelního areálu doby laténské, římské a hradištní v Lovosicích a z výrobního centra doby římské v Kyjicích – Anthracological analysis of charcoal fragments from the La Tène, Roman and the Early Medieval settlement area in Lovosice and from the Roman period production centre in Kyjice, Archeologické rozhledy 60, 93-113.

119.  Beneš, J. - P. Pokorný (eds.) 2008: Bioarcheologie v České republice - Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha.

120.  Beneš, J. 2008: Archeologie rostlin – The archaeology of plants, in: J. Beneš - P. Pokorný (eds.) Bioarcheologie v České republice - Bioarchaeology in the Czech Republic, 39-72.

121.  Beneš, J. - Přikrylová, P. 2008: Analýza uhlíků a zuhelnatělých rostlinných makrozbytků ze sídliště mladší doby bronzové v Hostivici u Prahy - Charcoal and macro-remains analysis of the Late Bronze Age settlement in Hostivice by Prague. České Budějovice – Praha, 219-240.

122.  Sedláček, R. – Beneš, J. – Čejková, A. – Kolář, T. – Komárková, V. – Kyncl, T. – Novák, J. – Nováková, K – Světlík, I. 2008:  Studna z Dražkovic u Pardubic: komplexní archeologická a archeobotanická analýza - Well from Dražkovice by Pardubice: complex archaeological and archaeobotanical analysis, in. J. Beneš – P. Pokorný (eds.), Bioarcheologie v České republice – Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha, 285-330.

123.  Beneš, J. 2008: Archeopark  Netolice & Gabreta. Netolice.

124.  Beneš, J. 2008: Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích a budování archeoparku, Zlatá stezka - přehled problematiky a současný stav, Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 15, 175-192.

125.  Beneš, J. 2008: Environmentální archeologie a kultura s lineární keramikou v Čechách – Environmental archaeology and LBK culture in Bohemia, in:  Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.) 2008: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu  Zdeňka Smrže.  33-52.

126.  Beneš, J. Svitavská-Svobodová, H. Novák, J. Křováková, K., Šantrůček, J., Elhottová , D., Kováč, L., Krištůfek, V. 2009: Reading the past from bat guanno. Domica cave palaeoecological research. Aragonit, 14.2, 170-171.

127.  Beneš, J. 2009: Umweltarchäologie und linearbandkeramische Kultur in Böhmen. Fines Transire 18, 1-18.

128.  Beneš, J. – Parkman, M. – Pták, M. – Šálková, T. 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 169-183.

129.  Beneš, J. – Brukner, R. – Mlejnek, O. – Peška, J. 2010: A Window of opportunity (Editorial), Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology  I.1, 3-5.

130.  Bernardová, A. – Komárková, V. – Prostředník, J. – Beneš, J. 2010: Fragmented Barley Grains from the Late Bronze Age Turnov-Maškovy Zahrady Site in North Bohemia, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology  I.1-2, 37-44.

131.  Beneš, J. – Šálková, T. – Vaněček, Z. 2011: Původ a nejstarší historie ječmene setého (Hordeum vulgare) na Předním východě: pohled archeobotaniky - Archaeobotanical Insight into the Origin and Early History of Barley (Hordeum vulgare) in the Near East,  Kvasný průmysl – Journal of Brewing and Malting 57.5,  121-126.

132.  Bartošová, L., Ditrich, O., Beneš, J., Frolík, J., Musil, J. 2011. Paleoparasitological Findings in Medieval and early Modern archaeological deposits from Hradební street, Chrudim, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology II / 2011.1., 27-38.

133. Beneš, J. – Žďárský, E. 2011: Mezi životem, smrtí a identitou. Archeologie a genetika o původu Jihočechů v Netolicích, Dějiny a současnost 2011/7, 30-33.

134.  Beneš, J. 2011: Xylotomic analysis of wooden objects from the embalmer’s depozit of the shaft tomb of Menekhibnekau, in. Bareš, L. – Smoláriková, K. The Shaft Tomb of Menekhibnekau. Vol. I: Archaeology.  Abusir XXV, Charles University in Prague, 182-184, 356.

135.  Beneš, J. 2011: Analysis of wooden finds from the burial shafts of AS 38,  In: Vymazalová, H.  et al., The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57–60).  Abusir XXII., Charles University in Prague, 168-171, 194-195.

136.  Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juříčková, L., Brůna, V., Mahmoud, A. M. A., Bajer, A., Novák, J., Beneš, J. 2012:  Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt, Quaternary International 266, 14-24.

137.  Šálková, T. – Beneš, J. – Komárková, V. – Vaněček, Z. 2012: Historie ječmene setého (Hordeum vulgare) ve střední Evropě podle archeobotanických nálezů – History of barley (Hordeum vulgare) in Central Europe according to archaeobotanical findings, Kvasný průmysl – Journal of Brewing and Malting 58 (7-8), 215-227.

138.  Beneš, J. – Čulíková, V. – Kosňovská, J. – Frolík, J. – Matiášek, J. 2012:  New plants at Prague Castle and Hradčany in the Early Modern Period: a History of selected species, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 3.1, 103-114.

139.  Beneš, J. – Lillie, M. 2012: Marek Zvelebil and the Identity of Archaeology, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 3.1, 3-7.

140.  Dobisíková, M. – Beneš, J. – Vladař, J. – Richterová, J. 2012: Archeologický a antropologický výzkum pohřebiště u kostela sv. Kateřiny ve Volarech, jižní Čechy – Archaeological and anthropological investigation of the Saint Catherine church cemetery in Volary, South Bohemia, Sborník Národního muzea,  A66 (3-4), 81-98.

141.  Beneš, J.  – Pták, M.  – Dobisíková, M. – Hojerová, H.  – Houfková, H.  – Kutílková, P.  – Parkman, M – Šálková, T.  –  Žďárský, E. 2012:  Výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích v krajinných, antropologických, genetických a artefaktuálních souvislostech (In Czech) - Die archäologischen Forschungen auf dem Burgwall „Na Jánu“ in Netolice in Verbindung mit landschaftsökologischen, anthropologischen und genetischen Untersuchungen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách  25, 265-277.

142. Beneš, J. – Bumerl, J. – Hojerová, H. – Pták, M. – Šálková, T. 2012: Raně středověké hradiště Na Jánu a archeopark v Netolicích. Výzkum kostela sv. Jana Křtitele a jeho následná prezentace veřejnosti, Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů  2012/1,  5-17.

143. Hejcman, M.; Hejcmanová, P.; Pavlů, V.; Beneš, J. 2012: Origin, history, management and plant species composition of grasslands in Central Europe - a review. Grassland - a European resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012 2012, Grassland Science in Europe, Volume 17 pp. 554-567.

144. Bernardová, A., Beneš, J., Kovačiková, L., Houfková, P., Šálková, T., Komárková, V., Novák, J., Kosňovská, J., Bešta, T. 2012: The Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) at the Faculty of Science, University of South Bohemia (2002–2012), Interdisciplinaria Archaeologica 3.2, 287–295.

145.  Beneš, J. 2013: Počátky zemědělství. Pohled paleoekologie a environmentální archeologie. Praha (ČZU). 220 str., Habilitační spis.

146. Hejcman M., Hejcmanová P., Pavlů V., Beneš J. (2013): Origin and history of grasslands in Central Europe – a review. Grass and Forage Science 68.3, 345–363.

147. Zímová, K., Pospíšil, L., Janovská, V., Karlík, P., Houfková, P., Bumerl, J., Molnárová, K, Beneš, J., Bernardová, A. 2013: Anaýza vývoje plužiny zaniklé obce Malonín na Prachaticku -  Pluzina development ana of an abolished village Malonín in Prachatice region, Acta Pruhoniciana 104: 27–37.

148. Kodýdková, K. – Beneš, J. – Komárková, V. – Paclíková, K. 2013: Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa, ARCHAEOLOGIA MARITIMA MEDITERRANEA - An International Journal on Underwater Archaeology 10, 181-188.

149. Beneš, J., Bernardová, A., Dreslerová, G. 2013: Archeobotanické a archeozoologické analýzy materiálů z archeologického výzkumu doby římské ve Slepoticích u Pardubic - Archäobotanische und archäozoologische Analysen des Materials aus der archäologischen Untersuchung der römischen Kaiserzeit in Slepotice bei Pardubice, Archeologie východních Čech 6, 335-350.

150. Preusz, M., Beneš, J., Kovačiková, L., Kočár, P., Kaštovský, J. 2014: What did they Eat, what did they Drink, and from what? An Interdisciplinary Window into the Everyday Life of the Early Modern Burgher’s Household in Český Krumlov (Czech Republic), Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 5. 1. 59-77.

151. Fröhlich, J., Chvojka, O., John, J., Michálek, J., Pokorná, K., Šálková, T., Beneš, J. 2014. Dvě fortifikace u Brloha na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87-112.

152. Krejčí, J., Arias, K., Vymazalová, H., Pokorná, A. and Beneš, J. 2014: The Mastaba of Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and 32 - Old Kingdom strata, Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Abusir XXIV, 303 pp.

153. Beneš, J., Vondrovský, V., Kovačiková, L.. Šída, P., Divišová, M. 2014: Decoding the Neolithic Building Complex: the Case of the Extraordinarily Large House III from Hrdlovka, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 5.2. 99-118.

154. Pokorná, A., Beneš, J. 2014: Plant macroremains from the Old Kingdom mud-brick construction of the Werkaure tomb. Results of carpological and xylotomical analyses, in: Krejčí, J. et al. (eds.), The Mastaba of Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and 32 - Old Kingdom strata, Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Abusir XXIV, 283-293.

155. Beneš, J., Pták, M., Hojerová, H., Šálková, T., Houfková, P. 2014: Hradiště Na Jánu v Netolicích, in: Vondrovský, V. (ed.), Linecká stezka. Obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím, Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden, 48-60.

156. Preusz, M., Beneš, J., Kovačiková, L. 2014: Der Bürger und das Tier – Ein Beitrag zur Erforschung der frühen Neuzeit in Český Krumlov/Böhmisch Krummau, Fines Transire 24, 209-221.

157. Vondrovský, V., Beneš, J., Rauerová, M., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M. 2015: The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie 53.3., 457–471.

158. Svitavská-Svobodová, H.  – Andreas, M. – Krištůfek, V. – Beneš, J. – Novák, J. 2015: Guano, Pollen and Bats the Domica Cave and their Millennial History in the Slovak Karst National Park (Slovak Republic), Folia Geobotanica,

159. Kočár, P., Beneš, J., Preusz, M., Vaněček, Z. 2015: Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích, Kvasný průmysl 61, 2015, č. 5, 153–158.

160. Houfková, P., Bumerl, J., Pospíšil, L., Karlík, P., Beneš, J., Bernardová, A., Hrabalíková, M., Janečková Molnárová, K., Hejcman, M.2015: Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic, Catena 135, 83-91.

161. Čapek, L., Chvojka, O., Kodýdková, K., Beneš, J., Houfková, P., Myšková, E., 2015: Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, v tisku

162. Beneš, J., Divišová, M., Vondrovský, V. 2016: The Neolithic longhouse phenomenon at the Hrdlovka site, Czech Republic: meanings, inhabitants, and successors, In: L. Amkreutz, D. Hofmann, F. Haack, I. M. van Wijk (eds.), Something out of the ordinary? Diversity and uniformity in LBK studies (forthcoming)

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Department of Botany
  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration