EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tereza Šálková

2005 – 2008

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; program: Historické vědy, obor: Archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářské práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2008-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie, specializace: Environmentální archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z archeologie. Diplomová práce: Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici.

od 2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, program: botanika, specializace: archeobotanika. Disertační práce: Archeobotanická analýza rostlinných makrozbytků pravěkých a raně středověkých uloženin z jižních Čech.

od 2007

lektor na praxích prvních ročníků AU FF JU (terénní archeobotanika)

od 2008

lektor Letních archeologických škol v Netolicích

od 2012

Prácheňské muzeum v Písku - archeolog

od 2013

Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav - akademický pracovník

Obor vědeckého zájmu

Archeologie pravěku a středověku, analýza rostlinných makrozbytků, depoziční a postdepoziční procesy; struktura sídelních areálů, pohřební ritus.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace