EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 • Born: 

  11. 2. 1975 v Českých Budějovicích
 • Vysokoškolské studium magisterské:

  • Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta
  • Vědní obor: archeologie, historie
  • Doba studia: 1993 - 1999
  • Diplomová práce: Střední a dolní Pootaví v mladé a pozdní době bronzové. Brno 1999.
 • Vysokoškolské studium doktorské (kombinované):

  • Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta
  • Vědní obor: archeologie
  • Doba studia: 1999-2006
  • Téma disertační práce: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Brno 2006.
 • Zaměstnání a pracovní zařazení

  • od 1. 7. 1998 dosud zaměstnán na plný úvazek jako archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
  • od 1. 4. 2006 zaměstnán navíc na 0,25 úvazku (a od 1. 3. 2010 na 50 % úvazku) na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborný asistent a od 1. 3. 2010 jako ředitel téhož ústavu.
 • Pedagogická činnost

  • od 14. 10. 2002 dosud pravidelné přednášky a semináře „Přehled pravěku a raného středověku“ na HÚ (dnes FF) JčU v Českých Budějovicích
  • od 15. 2. 2003 pravidelné přednášky a semináře „Úvod do archeologie“ na HÚ (dnes FF) JčU v Českých Budějovicích
  • od 26. 9. 2005 pravidelné přednášky „Doba bronzová“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od 12. 10. 2006 výběrová přednáška „Suroviny jihočeského pravěku“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od 21. 2. 2008 výběrová přednáška „Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské“, FF MU Brno.
  • od 26. 2. 2010 pravidelné přednášky „Doba halštatská“ na FF JčU v Českých Budějovicích.
  • od roku 2009 vedení bakalářských prací v oboru Archeologie na FF JčU v Českých Budějovicích
 • Odborné zaměření (vědeckovýzkumná činnost):

  1. doba bronzová v jihočeském regionu i v širším středoevropském okruhu
  2. pravěk jižních Čech.
 • Vědecké projekty

  • spolupráce na projektu „Archeologie pravěkých Čech“ (Archeologický ústav AV ČR v Praze 2002-2008).
  • spolupráce na projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ - výzkumný záměr HM Národního muzea v Praze (grant MK ČR 2005-2009)
  • spolupráce na projektu „Opomíjená archeologie“ – výzkumný záměr KAR ZčU v Plzni 2005-2010
  • řešitel: grant GA ČR, reg. č. 404/09/P125 „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové“ (2009-2011).
  • řešitel projektu FRVŠ v r. 2011: Inovace předmětu Odborná archeologická praxe (FRVŠ 1713).
  • spolupráce na projektu Akademie věd ČR „Pohřební monumenty společenských elit doby železné. Dokumentace a konzervace mizejících movitých a nemovitých archeologických památek v jižních Čechách“ (hlavní řešitel: Archeologický ústav AVČR v Praze, 2012-2014)
 • Pořadatelství mezinárodních konferencí:

  • 22. – 24. 9. 2004: VIII. mezinárodní konference Popelnicová pole a doba halštatská. Jihočeské muzeum, České Budějovice.
  • 8. 11. 2007: Archeologie na pomezí. Jihočeské muzeum, České Budějovice.
 • Další vědecké aktivity:

  • výkonný redaktor recenzovaného časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách (od r. 2000)
  • předseda jihočeské pobočky České archeologické společnosti (od r. 2000)
  • člen redakční rady časopisu Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech (od r. 2001)
  • vědecký tajemník České archeologické společnosti (od r. 2002)
  • tajemník Jihočeské archeologické komise (od r. 2002)
  • spolupořadatel pravidelných setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich“ za jihočeskou stranu (od r. 2005)
  • člen redakční rady recenzovaného časopisu Archeologie západních Čech (od r. 2010).
  • člen redakční rady časopisu Archeologie ve středních Čechách (od r. 2012)
  • člen Rady Archeologického ústavu AV ČR v Praze (od r. 2012)
  • člen Rady Ústavu archeologické památkové péče Brno (od r. 2012)
 • Přednášková činnost (výběr):

  • 21. 6. 2001: Die Verbindungsmöglichkeiten zwischen Südböhmen und Nachbarregionen in der Urnenfelderzeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen 20. - 23. 6. 2001 in Obernzell.
  • 6. 6. 2002: Siedlungsformen der Urnenfelderzeit in Südböhmen. In: Problematyka szerokoprzestrzennych badan wykopaliskowych na stanowiskach osadniczych z epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Srodkowej, 5. - 7. 6. 2002 Biskupin.
  • 20. 6. 2002: Die Frage der Kontinuität der Besiedlung Südböhmnes von der mittleren Bronzezeit bis zum Anfang der Hallstattzeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 12. Treffen 19. - 21. 6. 2002, Cheb.
  • 24. 4. 2003: Kontakte Böhmens mit dem Alpen- und Donauraum. In: Die Urnenfelderkultur in Österreich - Standort und Ausblick. 24. - 25. 4. 2003, Wien (spolu s L. Jiráněm).
  • 26. 6. 2003: Höhenfundstellen mit Spuren der hallstattzeitlichen Aktivitäten in der Umgebung von Krummau, Südböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 13. Treffen, 25 - 27. 6. 2003, Pfreimd (spolu s P. Hrubým).
  • 24. 6. 2004: Geschichte der archäologischen Forschung im Kreis České Budějovice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 14. Treffen, 23. - 25. 6. 2004 in Heřmaň u Protivína (spolu s P. Zavřelem).
  • 20. 4. 2005: Výšinné lokality doby bronzové a halštatské v jižních Čechách a jejich napojení na dálkový obchod. In: Dalekosiężna wymiana handlowa v epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Wrocław 19. – 20. 4. 2005 (spolu s P. Hrubým).
  • 16. 6. 2005: Urnenfelderzeitliche Siedlungen in Südböhmen und Möglichkeiten ihrer wirtschaftlichen Interpretation. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 15. Treffen 15. – 18. 6. 2005 in Altdorf bei Landshut (s J. Johnem).
  • 19. 3. 2007: Das Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice in Südböhmen als Erkenntisquelle der Dynamikentwicklung der religiösen Symbolik in der Urnenfelder- und Hallstattzeit. In: 17. Jahrestagung der AG Eisenzeit des Mittel- und Ostdeutschen Verbands für Altertumsforschung e.V. Halle an der Saale (spolu s M. Chytráčkem).
  • 14. 6. 2007: Bearbeitung, Auswertung und Inventarisation der Funde aus dem Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice (Südböhmen). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 17. Treffen 13. – 16. 6. 2007 in Freistadt (spolu s M. Chytráčkem).
  • 17. 1. 2008: Vor- und Frühgeschichte Südböhmens. Kurzer Überblick und neueste Funde. In: Freilichtmuseum Gabreta in Ringelai, SRN.
  • 26. 6. 2008: Archäologische Untersuchung der mesolithischen Besiedlung am Teich Švarcenberk (Kr. Jindřichův Hradec). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 18. Treffen 26. – 28. 6. 2008 in Manching (spolu s P. Šídou, P. Pokorným a P. Kunešem).
  • 15. 9. 2008: Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí. In: X. konference Obdobia popolnicových polí a doba halštatská. Košice.
  • 18. 6. 2009: Bronzezeitliche Siedlungsobjekte in Südböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 19. Treffen 17. – 20. 6. 2009 in Prachatice.
  • 17. 9. 2009: A sanctuary of the venetian style in the Early Iron Age in Southern Bohemia ? Ritual site from the Hallstatt Culture on Burkovák Hill near Nemějice. In: 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Riva del Garda (Itálie; s M. Chytráčkem a J. Johnem).
  • 24. 5. 2010: Die Kontakte Südböhmens mit anderen mitteleuropäischen Regionen in der Frühbronzezeit (Bz A – A2/B1). In: XXI. International meeting Early Bronze Age in Czech lands and in Slovakia. Agios Nikolaos. Kréta.
  • 17. 6. 2010: Vor- und Frühgeschichte Südböhmens. Kurzer Überblick und neueste Funde. In: Oberösterreisches Landesmuseum Linz. Rakousko.
  • 24. 6. 2010: Forschungen zur Bronzezeit in Süd- und Westböhmen in den Jahren 1990 – 2010. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 20. Treffen 23. – 26. 6. 2010 in Eschenbach in der Oberpfalz. Německo.
  • 17. 9. 2010: Die Brotlaibidole aus Böhmen. In: Tavolette Enigmatiche – Brotlaibidole. Convegno internazionale. Cavriana (Itálie) (s J. Michálkem).
  • 23. 6. 2011: Neue Erkenntnisse über die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Südböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 21. Treffen 22. – 25. 6. 2011 in Stříbro (s J. Johnem a P. Menšíkem).
  • 16. 5. 2012: Mohylové pohřebiště z doby bronzové a železné u Zahrádky na Českokrumlovsku. Příspěvek k poznání organických materiálů v kontaktu s pravěkými kovy. In: XII. medzinárodná konferencia „Doba popolnicových polí a doba halštatská“, Hriňová, Slovensko (s T. Šálkovou).
  • 21. 6. 2012: Wasserquellen in den befestigten Arealen der Vor- und Frühgeschichte in Böhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen 20. – 23. 6. 2012 in Attersee, Österreich (s M. Chytráčkem, M. Metličkou, K. Tomkovou a J. Michálkem).
  • 21. 6. 2012: Bronzezeitliche Hortfunde in Böhmen und ihre Beziehungen zu den Wasserläufen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen 20. – 23. 6. 2012 in Attersee, Österreich (s L. Jiráněm).
 • Výstavní činnost (výběr):

  • 1. 4. 2003 - 1. 6. 2003: Bronzový věk v jižních Čechách. Jihočeské muzeum České Budějovice.
  • 10. 7. 2003 - 31. 12. 2003: Doba bronzová v jižních Čechách. Regionální muzeum Český Krumlov.
  • 1. 1. 2005 – 1. 2. 2005: Nové nálezy z mohylových hrobů v jižních Čechách. Jihočeské muzeum České Budějovice.
  • 24. 8. 2007 – 30. 10. 2007: Z šera dávných věků … Nové archeologické výzkumy a nálezy na Vltavotýnsku. Městské muzeum Týn nad Vltavou.
  • 28. 3. 2008 – 30. 5. 2008: Střípky zmizelých věků. Nové poznatky k pravěku Bechyňska. Městské muzeum v Bechyni (spoluautor: Jiří Beneš).
  • od 21. 12. 2010: stálá expozice pravěku v tvrzi v Býšově u Týna nad Vltavou.
  • 12. 3. 2011 – 30. 6. 2011: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. JčM České Budějovice (chodba vpravo; spoluautoři: J. Frána, J. Fröhlich, J. Jiřík, R. Korený, R. Krajíc, J. Račák).
  • 8. 2. 2012 – 25. 3. 2012: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. Městské muzeum a galerie Vodňany (spoluautoři: J. Frána, J. Fröhlich, J. Jiřík, R. Korený, R. Krajíc, J. Račák).
  • od 28. 6. 2012: stálá expozice pravěku v Městském muzeu v Bechyni

  Where to find us?

  Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

   

  Contact

  +420 38 903 6306
  +420 38 903 6308

  © 2013 LAPE  |   Administration