EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Adéla Pokorná

1990-1993

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie. Bakalářská práce: „Výskyt česneku podivného Allium paradoxum na území města Prahy“ – školitelka RNDr Jana Osbornová.

1998-2000

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika. Magisterská práce: „Odnožování vrbky úzkolisté Chamenerion angustifolium L.: vliv sezonality, poranění a substrátu na tvorbu a růst adventivních pupenů na kořenech klonální rostliny“ – školitelka doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.

1999-2001

Zaměstnána v Botanickém ústavu AVČR, Vědeckovýzkumný úsek II – Třeboň, Synekologické oddělení. Práce zaměřena především na studium vegetativního rozmnožování klonálních rostlin a na morfologii jejich podzemních orgánů, dále na populační dynamiku lučních porostů v souvislosti s obsahem zásobních látek v podzemních orgánech a na digitalizaci trojrozměrné struktury kořenových systémů.

2008-2011

Zaměstnána na částečný úvazek v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie BF JCU. Práce zaměřena na analýzu rostlinných makrozbytků pocházejících z archeologických výzkumů.

2009-2011

Zaměstnána na částečný úvazek na Geologickém ústavu AVČR (grant). Práce na archeobotanické části grantového projektu: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami.

od 2009

Zaměstnána na částečný úvazek v Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu AVČR. Práce zaměřena na tvorbu Archeobotanické databáze ČR (CZAD) a úpravy databázového programu ArboDatMulti.

od 2009

Doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika. Disertační práce: „Vegetace antropicky ovlivněných biotopů v období od raného středověku po raný novověk (cca 10. – 16. stol.)“ - školitel: RNDr. Jan Novák Ph.D.

od 2013

Zaměstnána na částečný úvazek v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie PřF JCU v rámci projektu PAPAVER.

Obor vědeckého zájmu

 • Databázový program ArboDatMulti pro uchovávání a zpracování výsledků archeobotanických analýz, správce dat Archeobotanické databáze ČR (CZAD) založené na softwaru ArboDatMulti http://www.arup.cas.cz/czad/
 • Analýza rostlinných makrozbytků v archeologických kontextech
 • Analýza funkčních vlastností rostlin nacházených v archeologických kontextech - propojení databáze ArboDatMulti s databázemi Leda, CloPla a pod.
 • Přírodní prostředí pražské aglomerace a jejího bezprostředního okolí ve středověku (zejména jeho změna po založení Nového města ve 14. století), vývoj synantropní vegetace v období od raného středověku do raného novověku
 • Synantropní vegetace v pravěku a středověku střední Evropy a severní Afriky
 • Analýza rostlinných makrozbytků v severní Africe (Egypt, Severní Súdán)
 • Kulturní rostliny v severovýchodní Africe - domestikace a introdukce
 • Digitální atlas rostlin západní pouště ( http://westerndesertflora.geolab.cz/)
 • Venkovské osídlení z doby Římské v oblasti pouštních oáz v egyptské Západní poušti
 • Botanika a archeobotanika v pohoří Sabaloka (v oblasti na sever od Chartúmu, Súdán)
 • Proces neolitizace v Severním Súdánu
 • 1. polovina prvního tisíciletí n.l. v Severním Súdánu - zdroje rostlinné potravy, domestikace, introdukce, změna zemědělských technik, lokální vegetace a její změny nejen v důsledku změn klimatu
 • Práce na rekonstrukci a doplňování srovnávací sbírky plodů a semen (součást herbářových sbírek PřF UK https://botany.natur.cuni.cz/cevnate/prc/seedfruit.php) pro podporu determinace makrozbytků nejen z ČR, ale i z Egypta a nově i Sudánu

Účast na projektech

 • 2009-2011: Archeobotanická databáze ArboDat – Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišt sdílejících databázový program ArboDat (M300020902 - člen týmu)
 • 2009-2011: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami (M100130902 - člen týmu)
 • 2011-2014: Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země (GA ČR P505/11/2387 - člen týmu)

Účast na expedicích

 • 2007: spolupráce na průzkumu současné vegetace oázy El Hayez, Bahariya, Egypt, analýza rostlinných makrozbytků z objektů z doby Římské (v rámci projektu Českého egyptologického ústavu „Výzkum egyptské Západní pouště“)
 • 2010: účast na expedici Českého egyptologického ústavu do egyptské Západní pouště
 • 2010: vykopávky v Abusíru, analýzy rostlinných makrozbytků z kontextů Staré a Nové říše
 • 2011: účast na expedici SABALOKA, Súdán. Floristický průzkum, tvorba srovnávací sbírky semen a plodů (a herbáře), analýzy rostlinných makrozbytků z mohyly z postmerojské doby a odběr vzorků z neolitické lokality Fox Hill
 • 2012: účast na expedici SABALOKA, Súdán. Pokračování v práci započaté v předchozím roce, odběr vzorků z mezolitické lokality Sphinx
 • 2012: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Španělsko)
 • 2012: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Německo, Francie)
 • 2012: účast na expedici CTS do Namibie a Botswany (jižní Afrika)
 • 2013: účast na expedici Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Maroko)

Publikace

 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta T., Kovačiková, K., Nováková, K., Zavřel J., Starec, P.: The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of lacal vegetation in medieval Prague suburbs. Veget Hist Archaeobot (v tisku)
 • Pokorný, P., Pokorná, A. (2013): "Agoul landscapes" in the oases of the Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecology of vegetation mounds in El-Hayz, Southern Bahriya. In: M. Dospěl et L. Suková (eds.) Bahariya Oasis. Recent Reserarch into the Past of an Egyptian Oasis. FF UK, Praha, pp: 113-130
 • Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Novák, J., Beneš, J. (2012): Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quarternary international 266:14-24
 • Pokorná, A., Dreslerová, D., Křivánková, D. (2011): Plant macro-remains from archaeological contexts in the Czech Republic. An interim report about a new archaeobotanical database in progress. Archaeologica Interdisciplinaria 1(2):49-53
 • Pokorná, A. (2011): Organic materials: Plant remains. In: H. Vymazalová (ed.) Abusir XXII. The tomb of Kaiemthenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60). FF UK, Praha, pp. 173-174
 • Cílek, V. Pokorný, P., Suková, L., Pokorná, A., Sůvová, Z. (2010): Člověk a písek - hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie 7: 37-49.
 • Pokorná, A. - Pokorný, P. (2010): Organic materials: Pollen analysis of finds from the eastern group of mastabas. In: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Bárta M., Coppens F., Vymazalová H. (Eds.). (Praha: Český egyptologický ústav) 362-363.
 • Pokorná, A. - Pokorný, P. (2010): Organic materials: Plant remains from the eastern group of mastabas. In: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Bárta M., Coppens F., Vymazalová H. (Eds.). (Praha: Český egyptologický ústav) 361-362.
 • Klimešová J, Pokorná A, Klimeš L (2009): Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany 87: 195-201
 • Pokorná, A. (2009): Rybníček na Novém městě pražském Veronica 6: 2-3

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

 • Faculty of Sciences,
 • University of South Bohemia
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration