EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Přednáška Adély Pokorné o archeobotanice Súdánu

Srdečně zveme na delší přednášku čtvrtečního semináře. Tentokrát bude přednášet členka Centra Papaver, Mgr. Adéla Pokorná. Pracovníci LAPE se před pár týdny vrátili z úspěšné expedice do severního Súdánu, takže výsledky terénního výzkumu budou velice čerstvé. Tématem je tradiční zemědělství. V Súdánu se ještě dnes lze setkat s tradičním způsobem života, který je jen mírně modifikovanou formou života v pravěku, starověku a středověku.

Přednáška o stáži členů Centra Papaver v Itálii

Přednáška členů Centra Papaver z pobytu skupiny v Muzeu moře a antické námořní plavby v Santa Severa a na univerzitě La Sapienza v Římě se uskuteční ve čtvrtek 30. 10. 2014 v 16:30 v přednáškové místnosti Archeologického ústavu FF JU.

 

Pyrgi a Castrum Novum 2014

Členové LAPE a katedry botaniky Přírodovědecké fakulty JU jsou již podruhé v italském Muzeu moře a starověké mořeplavby v Santa Seveře u Říma. Smyslem pobytu pod hlavičkou Centra Papaver, které sdružuje botaniky, archeobotaniky a archeology z Přírodovědecké a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, je prohloubit znalosti členů centra o středomořských civilizacích, zejména však o způsobech využívání užitkových i divokých rostlin. Stejně jako vloni máme k dispozici výplně objektů, které nalezl při svých výzkumech archeolog Flavio Enei. Vedle materiálů, pocházejících z podmořského výzkumu moře studujeme ve spolupráci s italským a francouzským týmem pozůstatky římského města Castrum Novum, které se nacházelo v severní části dnešního města Santa Marinella. Pozoruhodné na tomto sídlišti je jeho poloha podél starobylé římské silnice Via Aurelia, která se táhla od Říma podél mořského pobřeží až do Francie.  Ze zajímavých objektů, které vzorkujeme a studujeme, jmenujme do země zapuštěnou obří zásobnici z doby římské nebo amfory, nalezené na mořském dně. Součástí našeho pobytu jsou exkurze po kraji Lazio, které můžete sledovat na našem facebookovém profilu. (JB)

 

Klára Paclíková vzorkuje amforu z doby římské

 

Castrum Novum - Balneum (lázně). Zde taky vzorkujeme

 

Letní archeologická škola 2014: výsledky

 

Ve dnech 30. 6. – 11. 7. 2014 proběhla v Netolicích Letní archeologická škola Centra Papaver Jihočeské univerzity. Školu připravili a realizovali pracovníci a studenti Centra Papaver, které tvoří Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty a Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Hradiště v Netolicích Na Jánu tvoří ve výzkumu centra důležitý prvek, protože je územím centrálního významu a to ze dvou hledisek. Předně zde od 10. do 13. století zde stál netolický raně středověký hrad, sídlo lokální elity. Za druhé tvoří území hradiště a jeho zázemí pilotní prostor pro vegetačně paleoekologický výzkum. Další aktivita v rámci letní školy byla cílena na výzkum jedinečně dochované renesanční obory u zámku Kratochvíle, která tvoří příklad středomořského vzoru italské provenience a je z vegetačně ekologického hlediska projevem dálkového kontaktu v krajinné úrovni.

Důležitou součástí školy byla také letní praxe studentů archeologie 2. ročníku bakalářského studia archeologie, kteří se zde seznamují s komplexním prováděním terénního výzkumu – počínaje plánováním terénních akcí, samostatnými vykopávkami, logistikou, vedením dokumentace a zpracováním archeologického materiálu. Kromě toho mají studenti i možnost nahlédnout do přírodovědně zaměřených oborů jako je archeobotanika, archeozoologie, archeogenetika, geochemie apod. Ve spolupráci s paleoekology rekonstruují obraz a funkci krajinných prvků jedinečně dochovaného renesančního systému, jehož tvůrci se inspirovali italskou parkovou architekturou.

V rámci letní školy se konaly přednášky lektorů Centra Papaver a to Dr. Martina Kuny z Archeologického ústavu AV ČR Praha o raně středověkém sídlišti v Roztokách u Prahy. Metodologickou část přednášek měl na starosti prof. Michal Hejcman, jeho přednáška pojednávala o geochemickém aspektu archeologických situací a to v celoevropském kontextu. Závěrečná přednáška, kterou moderoval manažer centra Jaromír Beneš, se týkala výsledků letní školy. V moderovaném formátu zaznělo sedm menších přednášek lektorů školy, jmenovitě poreferoval Martin Pták o archeologickém výzkumu akropole, Jaromír Beneš shrnul stávající výsledky geochemického, antropologického a genetického bádání. Tereza Šálková přednášela o prvních výsledcích archeobotanického studia na akropoli. Následoval příspěvek Petry Houfkové a paleoekologickém vzorkování zázemí hradiště, Klára Paclíková a Michal Preusz přednesli příspěvek o terénním odkryvu pozůstatků stoky Krčínky. Monika Hrušková a její tým poreferovali o archeologických experimentech na hradišti, jejich hlavním prvkem byla příprava jídla a nápojů dobovou technologií. Komponovaný přednáškový večer byl zakončen informací o projektu Linecká stezka. JB

 

Klára Paclíková dokumentuje profil renesanční Krčínkou (foto Z. Přibyl)

 

 

 

 

 

Jaromír Beneš přednáší o výsledcích letní školy (foto Z. Přibyl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti sledují přednášku letní archeologické školy (foto Z. Přibyl)

Zpráva z Letní archeologické školy Netolice

Letošní Letní archeologická škola probíhá již tradičně v Netolicích, které jsou starobylým centrem jižních Čech. Přemyslovský správní hrad zde byl založen již v průběhu 10. století a je od roku 2000 zkoumán moderními postupy archeologie. Hlavní atraktivitou je komplexní bioarcheologický výzkum pohřebiště v prostoru objeveného kostela sv. Jana Křtitele. Novinkou letošního běhu školy je spolupráce LAPE a členů Archeologického ústavu FF JU s nově vzniklým spolkem Archeopark Netolice s. o., který se stará o místní památku a její prezentaci veřejnosti. Studenti obou fakult Jihočeské univerzity se učí plánování terénních akcí, exkavační technika, logistiku, vedení dokumentace, zpracováním archeologického materiálu. Velký důraz je kladen na separaci ekofaktů – environmentálního materiálu z archeologických objektů a vrstev. V letošním běhu školy si studenti mohou vyzkoušet i rentgenový spektrometr a odběry vzorků pro geochemické analýzy.

Neméně atraktivní činnost se ale odehrává i v rožmberské oboře kolem Kratochvíle, kde archeologové a paleoekologové zkoumají zaniklý vodohospodářský systém. Všemi dostupnými technikami rekonstruují obraz a funkci krajinných prvků jedinečně dochovaného renesančního systému, jehož tvůrci se inspirovali italskou parkovou architekturou. Další činností v rámci letní školy je průzkum prostoru Linecké stezky, kde probíhá terénní dokumentace a vyhledávání dosud neznámých archeologických památek.

Jaromír Beneš
vedoucí Letní archeologické školy

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace