Archeobotanika
Etnobotanika
jarmila.skruzna@botanicka.cz
+420 389 036 308