EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Letní archeologická škola 2014: výsledky

 

Ve dnech 30. 6. – 11. 7. 2014 proběhla v Netolicích Letní archeologická škola Centra Papaver Jihočeské univerzity. Školu připravili a realizovali pracovníci a studenti Centra Papaver, které tvoří Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty a Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Hradiště v Netolicích Na Jánu tvoří ve výzkumu centra důležitý prvek, protože je územím centrálního významu a to ze dvou hledisek. Předně zde od 10. do 13. století zde stál netolický raně středověký hrad, sídlo lokální elity. Za druhé tvoří území hradiště a jeho zázemí pilotní prostor pro vegetačně paleoekologický výzkum. Další aktivita v rámci letní školy byla cílena na výzkum jedinečně dochované renesanční obory u zámku Kratochvíle, která tvoří příklad středomořského vzoru italské provenience a je z vegetačně ekologického hlediska projevem dálkového kontaktu v krajinné úrovni.

Důležitou součástí školy byla také letní praxe studentů archeologie 2. ročníku bakalářského studia archeologie, kteří se zde seznamují s komplexním prováděním terénního výzkumu – počínaje plánováním terénních akcí, samostatnými vykopávkami, logistikou, vedením dokumentace a zpracováním archeologického materiálu. Kromě toho mají studenti i možnost nahlédnout do přírodovědně zaměřených oborů jako je archeobotanika, archeozoologie, archeogenetika, geochemie apod. Ve spolupráci s paleoekology rekonstruují obraz a funkci krajinných prvků jedinečně dochovaného renesančního systému, jehož tvůrci se inspirovali italskou parkovou architekturou.

V rámci letní školy se konaly přednášky lektorů Centra Papaver a to Dr. Martina Kuny z Archeologického ústavu AV ČR Praha o raně středověkém sídlišti v Roztokách u Prahy. Metodologickou část přednášek měl na starosti prof. Michal Hejcman, jeho přednáška pojednávala o geochemickém aspektu archeologických situací a to v celoevropském kontextu. Závěrečná přednáška, kterou moderoval manažer centra Jaromír Beneš, se týkala výsledků letní školy. V moderovaném formátu zaznělo sedm menších přednášek lektorů školy, jmenovitě poreferoval Martin Pták o archeologickém výzkumu akropole, Jaromír Beneš shrnul stávající výsledky geochemického, antropologického a genetického bádání. Tereza Šálková přednášela o prvních výsledcích archeobotanického studia na akropoli. Následoval příspěvek Petry Houfkové a paleoekologickém vzorkování zázemí hradiště, Klára Paclíková a Michal Preusz přednesli příspěvek o terénním odkryvu pozůstatků stoky Krčínky. Monika Hrušková a její tým poreferovali o archeologických experimentech na hradišti, jejich hlavním prvkem byla příprava jídla a nápojů dobovou technologií. Komponovaný přednáškový večer byl zakončen informací o projektu Linecká stezka. JB

 

Klára Paclíková dokumentuje profil renesanční Krčínkou (foto Z. Přibyl)

 

 

 

 

 

Jaromír Beneš přednáší o výsledcích letní školy (foto Z. Přibyl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti sledují přednášku letní archeologické školy (foto Z. Přibyl)

<< Zpět na předchozí stránku

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace